Çarmıh Anlayışının Tevrata Arzı!

çarmıhÇarmıhta ki Hatalar Zinciri ve Çarmıh Anlayışının Tevrata Arzı!

Değerli okuyucular! Bu yazımız da, Hristiyan inancının temelini oluşturan “Çarmıh Teolojisi” ni ele alacağız. Bilindiği üzere, Hristiyan inancına gore Meryemoğlu İsa (as) tüm insanlığın doğuştan gelen kalıtsal günahları için kendisini günah sunusu olarak Tanrıya sunmuştur. Bunun, insanların kurtuluşu için Tanrı tarafından planlanıp kurgulandığına inanılmaktadır. Biz bu yazımız da, Tanrı hiç ölürmü? Tanrı kendisini kendisine günah sunusu olarak sunar mı? İnsan doğuştan günahlı mı olarak doğar? Gibi konulara değinmeyeceğiz. Biz bu yazımız da, yalnızca, bu Hristiyan inancının, yine Hristiyanlarca doğru olduğuna inanılan ve Kabul edilen mevcut şekli ile Tevrata arzını gerçekleştireceğiz. Bakalım, mevcut şekli ile Tevrat bu Çarmıh Anlayışını doğru görüyor mu? Konuyu daha fazla uzatmadan, sizi yazı ile baş başa bırakıyorum.

10 Emir‘de İnsanın Öldürülmemesi Hükmü

On Emir, Tevrat’ın özünü oluşturan buyruklardır. Bu buyruklardan bir tanesi de “Adam öldürmeyeceksin” [1] buyruğudur. Burada, öldürülmemesi istenen insanın özelliği ise başka bir ayette “… suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz…” [2] olarak açıklanmıştır. Yoksa, ölüm cezasını gerektiren bir suç işleyen kişinin öldürüleceği, yine Tevrat ayetlerinde bildirilmektedir. Bu durum da, Tevratta geçen “Adam öldürmeyeceksin” [3] emrinin içerisine giren kişi veya kişiler, ölüm cezasını hakedecek bir fiil işlememiş olan, suçsuz ve doğru kişilerdir. Aksine, bu tür kişilerin öldürülmesinin, ölüm cezasını gerektirmekte olduğu yine Tevratta ilgili ayetler de açıklanmıştır.[4]

Peki neden Tanrı insanın öldürülmesini yasaklamıştı? Bunun bir nedeni, sebebi, gerekçesi var mıydı? Yine Tevrat’ta, insanın öldürülmesinin yasaklanmasının nedeni, şöyle açıklanmaktadır Kim insan kanı dökerse, Kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı”.[5] Bu ayetten de görüleceği gibi, Tanrının insanı kendi suretinde yaratmış olması, öldürülmesinin yasaklanmasına gerekçe olarak sunulmuştur. Yani, insan Tanrı benzeyişinde yaratıldığı için öldürülmemelidir.

Tanrı Kararlarını Değiştirmez

Tevrat’ta belirtilen bir başka hüküm ise, Tanrının kararını, düşüncesini değiştirmeyeceğidir. Nitekim, bu konu da, Tevrat’ta geçen bir ayet şöyle dir “Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin” [6]. Bu durum bir başka Tevrat ayetinde de şu şekil de vurgulanmıştır, “İnsan soyundan değil ki, düşüncesini değiştirsin” [7]. Bu iki ayetin de ortak noktası, düşünce ve kararlarını değiştirmenin insana ait özellikler olduğu, Tanrının insan olmadığı için, düşüncesini değiştirmeyeceği, kararlarını değiştirmeyeceği vurgulanmaktadır. Bu ayetlerin öncesinde ve sonrasında ki cümlelere baktığımız da, kararların, düşüncelerin değiştirilmesi, söz veripte, v erilen sözün yerine getirilmemesi bir nevi yalancılık olarak ifade edilmiştir [8]. Bu fiillerin, Tanrı hakkında düşünülmesi ise imkansızdır.

Tanrının Günahlara Yaklaşımı ve Çarmıhta Ölüm

Yukarıda ki ön bilgileri verdikten sonra, asıl konumuzu ele alabiliriz. Bugün, Hıristiyan dünyası, Meryem Oğlu İsa (as)’nın, insanlığın günahı için kurban olarak çarmıhta öldüğüne inanmaktadır. Ama Tevrat’a baktığımız da, insanın öldürülmesi yasaklanmıştır.[9]

Hıristiyanlar, Meryem Oğlu İsa Mesih (as)’in, suçsuz, günahsız ve masum olarak insanların günahına kurban olduğuna inanmaktadır. Ama Tevrat’ta, Tanrı “… suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz…” [10] demiştir.

Tevrat’ta, Tanrının insan olmadığı, insan soyundan gelmediği belirtilmiş, [11] İncil de ise, Tanrının ölmeyeceği söylenmiştir.[12] Ama İncil yazarlarından Yuhanna, İncilin de, Tanrının insan olup aramızda yaşadığını söylemektedir.[13] Bu durum, hem Tevrat’a, hem de İncilin kendisine aykırıdır. Çünkü, Tevrat’ta Tanrının insan olmadığı açıkça yazılmışken, Yuhanna Tanrının insana dönüştüğünü söylemektedir. Yine İncil de, Pavlus Tanrının ölümsüz olduğunu söylerken, Yuhannanın insanlaştırdığı Tanrı, çarmıhta ölmüştür. Tanrının, insanı kendi benzerliğinde yaratmış olması, insanın öldürülmesinin yasaklanmasına sebep teşkil ederken, Tanrı kendisinin çarmıhta öldürülmesine müsaade eder mi? Burada, Hıristiyanlar, Meryem Oğlu İsa (as)’nın bedeninin insan olduğunu, Yuhannanın Söz insan olup aramızda yaşadı…” [14]  ayetine karşı gelerek iddia etseler bile, Tanrı benzeyişinde olan insanın öldürülmesi de Tevrat’a göre yasaktır. Yani, Meryem Oğlu İsa (as)’nın çarmıhta günahlara karşılık öldürülmesi olayı, hem Tevrat’a dört yönden ve hem de İncil’in kendisine göre yanlıştır, yasaktır ve aykırıdır.

Tevrat’a aykırı olduğu birinci nokta; İnsanın öldürülmesinin yasaklanmış olması… [15]

Tevrat’a aykırı olduğu ikinci nokta; İnsanın öldürülmesi yasaklanmışken, Tanrının bu kararını, düşüncesini, buyruğunu değiştirmiş olmasıdır. Tevrat’a göre, Tanrı düşüncesini değiştirmez. [16]

Tevrat’a aykırı olduğu üçüncü nokta; Tanrı, zaten insanlarla barışmış, insanların günahını affetmiş ve bunu kalıcı bir yasaya bağlamıştır. [17] Tanrının, bu düşüncesini de değiştirmeyeceği Tevrat ayetiyle sabittir.

Tevrat’a aykırı olduğu dördüncü nokta; Tanrı kimsenin suçunun hesabını kimseden sormaz. [18] Bu nedenle, Meryem Oğlu İsa (as)’nın başkalarının günahı için ölmesine gerek yoktur.

Sizlerin de gördüğü gibi, konu yorumlanmaya gerek duyulmayacak kadar açık ve nettir. Tabi Kutsal Kitabın Tanrısı yalan söylemiyor, insanları kandırmıyorsa. Umarım, Hıristiyan olduğunu söyleyen ve düşünen arkadaşlarımız bu konuyu iyice detaylarıyla düşünürler ve Pavlus öğretisi tarafından şekillendirilen, çarmıhta ölme nedeni ve günahın kalıtsallığı meselesini gözden geçirirler.

Dip Notlar:

[1] Yasanın Tekrarı 5/17, Çıkış 20/13

[2] Çıkış 23/7

[3] Yasanın Tekrarı 5/17, , Çıkış 20/13

[4] Çıkış 21/12-14

[5] Yaratılış 9/6

[6] 1. Samuel 15/29

[7] Çölde Sayım 23/19

[8] 1. Samuel 15/29, Çölde Sayım 23/19

[9] Yasanın Tekrarı 5/17, Çıkış 20/13

[10] Çıkış 23/7

[11] Çölde Sayım 23/19, 1. Samuel 15/29

[12] 1. Timoteus 1/17

[13] Yuhanna 1/14

[14] Yuhanna 1/14

[15] Yasanın Tekrarı 5/17, Çıkış 20/13

[16] Çölde Sayım 23/19, 1. Samuel 15/29

[17] Mısırdan Çıkış 25/22, Leviviler 16/29-30-31-32, Çölde Sayım 14/19

[18] Hezekiel 18/19-20