Kategoriler
Tüm Yazılar Türkçe

Gönül Sultânımızın Ä°zinde: Muhabbeti Niyaz…

Sonsuz Kudret Sâhibi Yüce Rabbimiz bütün varlıklar içinde âdemoğlunu, insanlık içinde de Seçkin Kulları Enbiyâ-i Kirâm hazerâtını, bütün Peygamberler arasında da Gönül Sultânımız Efendimizi en güzel vasıflara sahip bir şekilde yaratmıştır.

Efendimizin en güzel ve mükemmel sıfatlarının zirvesine sahip olarak yaratılması, mübârek bedenlerinin yaratılışı itibariyle kusursuzluÄŸu kadar, gönül dünyasının, içe dönük yönünün, yüksek ahlâkî vasıflarının, bir beÅŸer olarak kulluÄŸunun, diÄŸer canlı varlıklarla ve insanlıkla iletiÅŸiminin, Allah Teâlâ’nın en seçkin melekleri ve cinler âlemi gibi beÅŸer ötesi varlıklarla ve nihâyet Yüce Yaratıcımız Hâlık-i Zülcelâl ile irtibatının da mükemmel yaratılması demektir.

Fazîlet ve kemâl sıfatlarının en üstününe Sevgili Efendimiz sahip olunca, ancak O’na karşı duyduÄŸumuz muhabbet ve gönülden sevgiyle, O’nun sahip olduÄŸu güzel vasıflardan edindiÄŸimiz nasîbimizi arttırıp O’nun açtığı yolda kulluk seyr ü seferimizi sürdürmemiz mümkündür. Bu yüzdendir ki, Gönül Sultânımız Efendimiz ruhânî ve manevî varlığımız açısından, her gün muhtaç olduÄŸumuz gıdadan, yokluÄŸu hâlinde cismânî varlığımızın son bulacağı sudan, alamadığımız anda rûhumuzu teslim edeceÄŸimiz nefesten çok daha hayatî bir öneme sahiptir. Yüce Kitâbımız Kur’ân-ı Kerîm’de ifade buyrulan “O Peygamber, mü’minlere bizzat kendilerinden çok daha yakındır” âyet-i kerîmesi, Efendimizin kâinattaki yüce mevkiine iÅŸaret etmektedir.

Åžurası bir hakîkattir ki, din namına bildiÄŸimiz bütün bilgiler -ulaÅŸma biçimi itibariyle, ister kesin bilgi (yakîn) isterse zannî (kesinliÄŸi olmayan) bilgi olsun-, bize, Tabîbü’l-Kulûb Efendimiz vâsıtasıyla intikâl ettirilmiÅŸtir. Bu sebeple, îmânımızın tam ve eksiksiz olabilmesi için Yüce Yaratıcımızla birlikte Efendimizin risâletine de inanmamız ÅŸart koÅŸulmuÅŸtur.

Hazreti Ebû Bekir Efendimiz’in zekât vermeyenler hakkında söylediÄŸi “Allah Resûlüne vermekte oldukları bir yuları bile vermeyecek olurlarsa onlarla savaşırım” ifadesi, Şâri-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem Efendimizin getirdiÄŸi emirlerin ve yasakların onların nazarında ne derece ehemmiyeti hâiz olduÄŸunu ve Sahâbe-i kirâmın onlara baÄŸlılıklarının derecesini gösterir. Ona duyulan sevgi, bütün sevilmeye lâyık olanlara duyulan sevgiden çok daha fazla olmadıkça îmân edilmemiÅŸ olması bu yüzdendir.

ÃŽmânı en mükemmel insanın Efendimizi en çok seven, O’na en çok muhabbet besleyen kiÅŸi olması, vahyin ve îmânın onun vasıtasıyla bilinir olması, insanlık olarak kendi karanlığımızdan ve kendi başımıza açtığımız dertlerden onun vesîlesiyle vahyin aydınlığına çıkmamız sebebiyledir.

Gözümüzün Nûru Sevgili Peygamberimizin sahip bulunduÄŸu güzelliklerin bizde de gerçekleÅŸip görünür hâle gelmesi ve bizim de onun eriÅŸtiÄŸi yüksek mertebelere doÄŸru adımlar atabilmemiz için O’nun izinde gitmekten baÅŸka çaremiz yoktur.

Efendimizin mübarek ağızlarından çıkmış bulunan KiÅŸi sevdiÄŸi ile beraberdir.” vecîzesi, bir yandan insanlığı îmâna davet ederken, bir yandan da inananları iÅŸtiyakla ve hiçbir iç huzursuzluÄŸu duymadan kendi yolundan gitmeye davet etmektedir. Zira kâinatta mahlûkât içinde sevilmeye en lâyık ve öncelikli varlık, Gönüller Sultânı Efendimizdir. Ayrıca, bu özlü ifade, Peygamber Efendimizi sevme iddiasında bulunan bizlere, ‘madem sevme iddiasındasın, öyle ise onun safında ve yanında yer almalısın, her an onunla aynı müşterek dünyada yaÅŸamalısın’ çaÄŸrısında da bulunmaktadır.

Saadet asrının altın insanları Sahâbe-i Kirâm Efendilerimizin, en derin duygularla ve gönülden hissederek her an “Anam babam sana fedâ olsun.” demeyi bir alışkanlık hâline getirmeleri, “Allah’ın Resûlünden baÅŸka görmeyi en çok arzu ettiÄŸim kimse yoktur.” ÅŸeklindeki hallerini birbirlerine ifade ediÅŸleri, hiçbir maddî beklenti içine girmeksizin en sıkıntılı anlarında bile etrâfından bir an olsun ayrılmamaları, sevilmeye en lâyık kiÅŸi olarak onu görmeleri sebebiyledir.

Ey Allah’ım! Sahâbe-i Kirâm’ın gönlünde meydana getirdiÄŸin gibi gibi, muhabbet mertebesini bizim gönlümüzde de gerçekleÅŸtir…

Ey Rabbimiz! Sonsuz sevgilerimizi, Muhabbet makâmına en lâyık olan Cân-ı Cânân Efendimize yönelt…

Ey Mutlak Kudret Sâhibi! Muhabbetin gereÄŸi olan söz, davranış ve düşünceleri bizlerde de meydana getir…

Ey Yüceler Yücesi! Bizleri, Resûlünün sevgisini coÅŸkuyla yaÅŸayan, o sevgiyi gönlünde heyecanla taşıyan, Muhabbet ehli insanların öncüleri eyle…

Prof. Dr. Ä°brahim HatiboÄŸlu

 

“Gönül Sultânımızın Ä°zinde: Muhabbeti Niyaz…” için 1 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir