Kategoriler
Kutsal Kitap Saklanan Gerçekler Türkçe

İncil Yazarı Luka Bir Kurban mı?

lukaLuka Bir Kurban mı? Nasıl Zorla Ä°ncil Yazarı Oldu!…

DeÄŸerli okuyucular! Bu yazımız da, Ä°ncil yazarlarından olduÄŸu söylenen, iddia edilen Luka’nın kitabını inceleyeceÄŸiz. Luka’nın eserleri, Ä°ncil de önemli bir yer tutmaktadır. Luka’nın bu metinleri “Tanrı Esini” ile yazdığına inanılır. Acaba, durum gerçekten böyle mi? Luka, Tanrı’dan esinlendi mi?

Öncelikle, Luka, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’in (as) öğrencisi, havarisi, yaÅŸamının tanığı deÄŸildir. Luka, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’i (as) hiç görmemiÅŸtir. Ä°ncil de belirtilen ve Havarilerin isimlerinin geçtiÄŸi liste de Lukanın ismi bulunmamaktadır.[1] Kendisinin de, böyle bir iddiası yoktur. Luka, Hristiyanlarca önder kabul edilen ve Hristiyanlığa bugün kü ÅŸeklini veren Saint Paul’un (Pavlusun) öğrencisidir. Onun seyahatlerine iÅŸtirak etmiÅŸ, bu seyahatte gördüklerini “Elçilerin Ä°ÅŸleri, Habercilerin Ä°ÅŸleri, Amal’i Rasul” baÅŸlığıyla yazıya geçirmiÅŸtir. Burada, bu sözlerin Tanrı Esini olduÄŸunu düşünmek kadar, mantık dışı bir davranış olamaz. Çünkü, Luka bura da kendi gözlemlerini, gördüklerini, duyduklarını yazmaktadır.

Asıl konumuza geçmeden önce, mevcut Ä°nciller de, Luka’nın yazmış olduÄŸu Ä°ncil Kitabı hakkında ne tür bilgilerin verildiÄŸini sizlerle paylaÅŸmak için aÅŸağıda istifadenize sunuyorum:

Yazar Luka’ya yaklaşık 80 yılında esinlenen bu İncil parçası, Mesih inancının yüzeye gelmesini ve gelişmesini inceleyen yazarın sunduğu ilk yazıdır.[2]

Kitabın Amacı: Luka, daha kitabın başında amacının, Ä°sa’nın yaÅŸamını doÄŸru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduÄŸunu açıkça ortaya koyuyor (1:1-4)… O devirde yazarların, yapıtlarını ileri gelen kiÅŸilere adamaları bir gelenek haline gelmiÅŸti. Nitekim Luka da her iki kitabı, adı Teofilos -«Tanrı’yı seven» anlamında- olan bir kiÅŸiye hitaben kaleme almıştır. KuÅŸkusuz Luka bu adamın kiÅŸiliÄŸinde geniÅŸ bir kitleye seslenmeyi amaçlamıştır.[3]

Verilen bilgilere baktığımız da, bazı kaynaklar da, Luka’nın kitabıyla alakalı “Esinlenen” ifadesi kullanılırken,  bazı kaynaklar da bu ifadeye yer verilmez. Peki, Luka kendisiyle ilgili bu konu da ne söylüyor? Asıl önemli olan, baÅŸkalarının Luka ve kitapları hakkında ne söylediÄŸi deÄŸil, Luka’nın kendi kitapları hakkında ne söylediÄŸidir.

Luka, kitabının giriÅŸinde, bize bununla ilgili çok açık ve net bir bilgi vermektedir. Bu bilgiye göre, Luka asla esinlenmemiÅŸ, yalnızca birilerinden duyduklarını, belirli bir düzen içerisinde, kayda geçirip yazdığını söylemiÅŸtir. Åžimdi hep birlikte, Luka’nın kendi ifadesini, kendi yaptığı iÅŸi nasıl nitelendirdiÄŸini daha iyi anlamak için, ilgili kitabın giriÅŸ ayetlerini aÅŸağıya yazalım:

Luk.1: 1-3 Sayın Teofilos, Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. 4 Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.

Bu metne baktığımız da, Luka esinlendiÄŸini deÄŸil, yazdığı olayların görgü ÅŸahitlerinden bu sözleri duyduÄŸunu söylemektedir. Åžimdi, birilerinden duyduklarını yazdığını açıkça söyleyen bir Luka, nasıl oluyor da Tanrı Esini almış oluyor. Biz Luka’nın kendisine mi inanalım, yoksa Luka adına konuÅŸanlara mı? Luka, açıkça insanlardan duyduÄŸunu, yazdığını itiraf eden birisidir. Bu nedenle, Luka’nın, Tanrı adına söz uydurduÄŸu nedeniyle eleÅŸtirilmesi haksızlık olur. Çünkü, Luka’nın böyle bir beyanı bulunmamaktadır.


Luka, ancak yazılarında ki metodoloji nedeniyle eleştirilebilir.
Kayıt altına aldığı haberleri kimden duyduÄŸunu, o nakleden kiÅŸinin bilgilerini kayıt altına almamış, konu, olay ve kayıt süreci arasındaki ravi halkalarını meçhul bırakmıştır. Buda Luka’nın, bilimsel kriterlerden çok uzak bir metodolojiye sahip olduÄŸunu, iÅŸini özenle yapmadığını, rivayetlerin kaynaklarındaki müphem ve belirsizliÄŸi giderebilme çabasına girmediÄŸini göstermektedir. Buda, küçümsenemeyecek, hafife alınamayacak kadar büyük ve telafisi mümkün olmayan bir hatadır.

Düşünün bir haber duyuyorsunuz, bunu birisine naklediyorsunuz, ama kimden duyduÄŸunuz belli deÄŸil. Sizden bu haberi duyan kiÅŸi bu haberin kaynağını size sormaz mı? Bunu sana kim söyledi, demez mi? Bu araÅŸtırma metodları sıradan bir konu için bile geçerli olurken, tarihin en önemli ÅŸahsiyetlerinden birisi olan, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’le ilgili olunca, daha da hayati önem arzetmektedir. Luka, iÅŸte bu büyük hatayı iÅŸlemiÅŸ, kayda aldığı rivayetleri müphem ve meçhul bırakmıştır.

Bu nedenle, Luka Kitabı, güvenilir olmaktan çok öte, gayrı ciddi, bilimsel kriterlerden uzak, müphem ve tutarsız, çelişkili haberlerin yer aldığı rivayet kitabı olarak karşımızda dururken, asla ve asla Tanrı Esini değildir ve Luka da böyle bir iddia da bulunmamıştır.

Yazıma son verirken, bir baÅŸka hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Luka diyor ki “Birçok kiÅŸi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya giriÅŸti. Nitekim baÅŸlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler” , bu durum da, baÅŸkaları da Ä°ncil yazma iÅŸine girmiÅŸ ve ortada baÅŸka inciller de var. Daha ötesi, baÅŸka bir Tanrı Sözü var. Tahminim bu bahsedilen Tanrı Sözü, kendisine ulaÅŸamadığımız gerçek Ä°ncil-i Åžerif tir. Luka dan verdiÄŸimiz ilgili ayetin, farklı çevirilerini dip not olarak vermiÅŸ bulunmaktayız. Tereddütü olan Hristiyan arkadaÅŸlarımız, diÄŸer çevirileri de kontrol edebilirler.[4]

Dip Notlar:

[1] Mat.10: 2-4 Bu on iki elçinin adları şöyle: Birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeÅŸi Andreas, Zebedi’nin oÄŸulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oÄŸlu Yakup ve Taday, Yurtsever* Simun ve Ä°sa’ya ihanet eden Yahuda Ä°skariot.

       Luk.6: 13-16 Gün doÄŸunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından, elçi diye adlandırdığı ÅŸu on iki kiÅŸiyi seçti: Petrus adını verdiÄŸi Simun, onun kardeÅŸi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oÄŸlu Yakup, Yurtsever* diye tanınan Simun, Yakup oÄŸlu Yahuda ve Ä°sa’ya ihanet eden Yahuda Ä°skariot.

[2] http://www.incilturk.com/incil/incil/luka.htm

[3] http://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-tr/yeni-antlasma/luka.html

     http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?mc=2&;sc=1531

     http://www.incil.com/doc/incil_html/frame1.html

[4]Yeni Çeviri 2009: Luka 1:1 Sayın Teofilos, Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. 4Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.

Kitab-ı Mukaddes Şirketi: Luka 1:1  ARAMIZDA vaki olmuş şeylerin hikâyetini, başlangıcından gözlerile görenlerin ve kelâmın hizmetçisi olanların bizlere nakil ettiklerine göre tertip etmeğe bir çok kimseler giriştiklerinden, 2ben de, ta başından beri hepsini dikkatle araştırıp tahkik ederek, 3ey faziletli Teofilos, olduğu gibi sırası ile sana yazmağı münasip gördüm; 4ta ki, sana öğretilen kelâmın doğruluğunu bilesin.

Thomas Cosmades: Luka 1:1 Saygıdeğer Teofilos, Aramızda tümlüğe gelen olayları birçok kişi sırasıyla anlatmayı amaç edinerek derlemeye koyuldu. 2Başlangıçtan beri tanrısal söze görgü tanığı ve hizmet edici bireylerin bize aktardıkları gibi, 3ilkinkilerden başlayarak tüm gelişimleri ayrıntılarıyla yakından izleyen biri durumunda, sırasıyla sana yazmak bana da uygun göründü. 4Öyle ki, eğitildiğin konularla ilgili gerçeği bilesin.

Bünyamin Candemir: Luka 1:1 Aramızda tamamen inanılmış olan ÅŸeylerin anlatımını, baÅŸlangıçtan görgü tanığı ve Söz’ün hizmetçisi olanların bize onları ilettikleri gibi düzenlemeyi birçokları ele aldığı için, bütün ÅŸeyleri ta en başından doÄŸru olarak araÅŸtırıp anlayarak, sana sırasıyla yazmak bana da iyi göründü, ey çok erdemli Teofilos! 4Öyle ki, onlarla eÄŸitildiÄŸin ÅŸeylerin kesin doÄŸruluÄŸunu bilesin.

Kral James/Ä°ngilizce: Luka 1:1 Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, 2Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word; 3It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus, 4That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.

Grekçe Yeni Antlaşma: Luka 1:1  ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε θεόφιλε, 4ἵνα ἐπιγνῶς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

Latince/Vulgata: Luka 1:1 Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quæ in nobis completæ sunt, rerum: 2sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis: 3visum est et mihi, assecuto omnia a principio diligenter, ex ordine tibi scribere, optime Theophile, 4ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir