İncil’in Kelime Analizi

incilin kelime analiziDört İncilin Kullandıkları Kelimeler Açısından Analizi
Prof. Dr. Şaban KUZGUN, Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri, Fazilet Neşriyat,S 219-220-221

Dört İncil, genel olarak Hz.İsa’nın hayatını, vaaz ve nasihatlerini ve göstermiş olduğu mucizelerini anlatmaya çalışır. Bu İnciller, Hz.İsa’nın doğum öncesi döneminden başlayarak onun dünyaya gelişini çoçuklugu,tebliğ faaliyetine başlamasını, üç yıl gibi çok kısa süren bu tebliğ döneminde söylemiş olduğu sözleri, yapmış olduğu vaaz ve nasihatleri, göstermiş olduğu mucizeleri, çarmıha gerilişini, tekrar dirilerek göğe yükselişini, yeniden dirildikten sonra öğrencilerine görünüşünü kendilerine ait üsluplarla anlatırlar. İncillerde şer’î hükümler yok denecek kadar azdır. Evlenme ve boşanma ile ilgili olarak bulunan birkaç hükmün dışında, İncillerde şer’î ahkâm yoktur. Bu eksiklik dolayısı ile Hristiyanlar, Yahudi kutsal kitabı Tanahta bulunan Şer’î hükümlerin büyük bir kısmını kabul etmek zorunda kalmışlardır.

Dört İncilin hepsi de hemen hemen aynı şeyleri anlatmaya çalışır. Ancak, yine aralarında üslûp farkından daha ileri derecede olmak üzere farklılıklar vardır. Matta, Markos ve Luka İncilleri, anlattıkları konular ve anlatım planları bakımından birbirlerine benzediğinden, bu üç İncile “Sinoptik İnciller” adı verilmiştir.” Gerek anlattığı şeyler ve gerekse anlatım planı bakımından diğer üç İncilden hayli farklı olan Yuhanna İncili, öbür İncillerden apayrı bir görünüm arzetmektedir. Yuhanna İncili yazılış hedefi ve gayesi bakımından da diğer İncillerden daha farklıdır. Yuhanna, bir davayı isbata çalışmış, ağırlığı Hz.İsa’nm ulûhiyetini açıklama konusuna tahsis etmiştir. Bu İncilin, diğer üç İncil ile müşterek noktaları çok azdır. O, bazı mucizeler ve vaazlarla, Hz.İsa’nın çarmıha gerilişi ve göğe yükselişini anlatması bakımından diğer İncillere biraz benziyor görünse bile, yine diğer İncillerle bu İncil arasında köklü farklılıklar vardır. Sinoptik İncillerin cümle cümle incelenmesi sonucu şu hususları tesbit etmek mümkündür :

1 – Her üç İncilde (Matta,Markos,Luka) müşterek olarak bulunan cümleler vardır. Bu cümlelerin sayısı 330 tanedir.

2 – Matta ile Markos’ta müşterek olarak bulunan, ama Luka’da bulunmayan cümleler vardır. Bunların sayısı 178 tanedir.

3 - Matta ile Luka’da müşterek olarak bulunan, ama Markos’ta bulunmayan cümleler vardır. Bunların sayısı 230 tanedir.

4 – Markos ile Luka’da müşterek olarak bulunduğu halde, Matta’da bulunmayan cümleler vardır, bu cümlelerin sayısı 100 tanedir.

Bu rakamların yanısıra, üç İncilin herbirinde sadece kendi yazarlarına ait olan ve diğer iki İncilde bulunmayan cümleler vardır. Bunun da dökümünü şöyle verebiliriz :

1 – Sadece Matta’da bulunan, diğer iki İncilde bulunmayan cümle sayısı 330 tanedir.

2 – Sadece Markos’ta bulunan, diğer iki İncilde bulunmayan cümle sayısı 53 tanedir.

3 – Sadece Luka’da bulunan, diğer iki İncilde bulunmayan cümle sayısı ise 500 tanedir[99].

İncillerde birbirine benzeyen ve benzemeyen cümleler tek tek incelendiği zaman, bu kitapların İlâhî vahiy ürünü olmasının imkânsız olduğunu gösteren farklılıklar ve çelişkiler görülür. Bu konu, daha sonraki sayfalarda geniş bir şekilde anlatılacaktır.

Dip Notlar:

[99] M. Bucaille, a.g,e.,s,115