Kelam-Söz “İnsan” Oldu mu?

Allah’ın Kelam Sıfatı Beden Aldı mı? İsa Mesihi (a.s.) Tanrılaştırdı mı?

logosHatırlayacağınız gibi, dün kü yazımız da, İncilin Yuhanna Kitabı’nın 1. Bölümünde, Meryemoğlu İsa Mesihin İlahlığını idddia edenlerin delillerini Kutsal Kitabın bütünlüğü içerisin de incelemiştik. Bu gün yine Yuhanna da bahsi geçen, Allah’ın (cc) kelam, yani söz sıfatı üzerin de duracağız.


Hristiyanlar Teslis İnancını açıklarken, “Allah’ın üç sıfatı, üç özelliğinin olduğunu söylerler”. Bunlardan bir tanesinin “Kelam – Söz – Logos” sıfatı olduğunu ve bunun Meryemoğlu İsa Mesih’te (as) beden aldığına inanırlar. Bu beden alışın Meryemoğlu İsa Mesih’i (as) İlah yaptığını iddia ederler…

Kıymetli arkadaşlarım, İslâm inancına göre, Allah’ın (cc) hem zatı ve hem de sıfatları, ezeli ve ebedidir. Sıfatları, zatıyla kaim olup, değişken değildir. Zatının ve sıfatlarının başlangıcı ve sonu yoktur. Bizler ancak, kendisinin bize bildirdiği kadarıyla sıfatlarını biliriz. Bize bildirdiği sıfatlarıyla, Allah’ın (cc) sıfatları son bulmaz. Bulursa eğer, o zaman ezeli ve ebedi olamaz. Bu durum da, Hıristiyanların, Allah’ın sıfatlarının üç olduğunu söylemeleri ve kabul etmeleri, Allah’ın sınırlı ve sonu olan bir varlık olması anlamına gelir. Bu farkında olmadan bir başka kuvvet, kudret ve otoritenin Allah’a üstün olması, O’nu kontrol etmesi anlamına da gelir. Halbu ki, Allah hakkında bunlar asla düşünülemez, O bunlardan münezzehtir.

Aslında, Kutsal Kitaba baktığımızda, Allah’ın sıfatlarının üçle sınırlı olmadığını görürüz. Ama Hıristiyanların bunu inanç olarak kabul etmeleri demek, inandıkları Teslisin çökmesi demek olur. Ama, gelin sizinle kısa bir mantık sorgulaması yapalım:


a-
Madem Allahın Kelam sıfatı ete kemiğe büründü, beden alıp konuştu, Meryem Oğlu İsa Mesih’i (as) Tanrılaştırdı, Allah’ın görme sıfatı yok mu? Bu durumda Allah’ın görme sıfatı da Meryem Oğlu İsa Mesih’te (as) beden alıp görmüş olmuyor mu?


b-
Yine Allah’ın işitme sıfatı yok mu? Yine bu durum da Allah’ın işitme sıfatı da beden alıp işitmiş olmuyor mu?


c-
Tüm bu sıfatlar beden alıp insan olduğunda, Baba olarak tanımladığınız zatın, sıfatları kendisini terketmiş, ayrılmış olmuyor mu? Bu durum da, Baba İlahın sıfatları eksilmiyor mu?


d- Tüm bu sıfatlar Baba İlahtan ayrıldığında, Baba İlah nasıl konuşabildi, görebildi ve işitebildi
?

Evet, bu sorular uzayıp gider. Oysa ki, İslâm inancına göre Allah’ın (cc) ne zatında, ne de sıfatların da, değişme, eksilme, artma, yer değiştirme gibi durumlar söz konusu değildir. Allah’ın (cc) zatı daim, sıfatları kaimdir.

Tekrar konumuza dönecek olursak, Kutsal Kitaba göre, Allah’ın Kelam sıfatının birisin de olması, o kişiyi İlahlaştırıyor mu? Şimdi bu konuyla ilgili, Hristiyanların Kutsal Kitabından Birkaç ayeti birlikte okuyalım:


Yas.18: 18
‘Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.


2.Sa.23: 2
RAB’bin Ruhu benim aracılığımla konuşuyor, Sözü dilimin ucundadır.


Yşa.51: 16
Sözlerimi ağzına koydum,

Yer.20: 9 “Bir daha onu anmayacak,  O’nun adına konuşmayacağım” desem, Sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş,  Yüreğimde yanan bir ateş sanki.  Onu içimde tutmaktan yoruldum,  Yapamıyorum artık.


Yu.17: 14
(İsa Şöyle dedi) Ben onlara senin sözünü ilettim,

Arkadaşlar hepinizin gördüğü gibi, yukarıda beş ayrı örnek var. Beşinde de Allah’ın kelamı bu kişilerin ağzında. Ama ne hikmetse, Meryemoğlu İsa Mesihten (as) önceki dört kişi İlahlaşamıyor, ama bu durum, Meryemoğlu İsa Mesih’i (as) (haşa) İlahlaştırıyor! Bu durumun kendisi farkında olamıyor! İlah olduğunu bilmiyor! Bu nedenle kendisinin İlah olduğunu insanlara duyuramıyor. Ancak, ondan sonra yaşayanlar, bunu 60 yıl sonra farkedip, Meryemoğlu İsa Mesih’e (as) İlahtır diyorlar!…

Buna böyle inanan insanlarla biraz konuşup, bazı sorular sorduğunuz da, örneğin:

1- Allah doğar mı? 2- Allah ölür mü? 3- Allah acıkır mı? 4- Allah susar mı? 5- Allah uyur mu? 6- Allah tuvalet ihtiyacı hisseder mi? Gibi… Alacağınız cevap, “bunlar, bedensel olaylardır ve Meryemoğlu İsa Mesihin bedeni insandı.” Öyleyse neden bir insana tapıyorsunuz? Derseniz, biz onun bedenine değil, Allah’ın Kelam sıfatına tapıyoruz derler.


Halbu ki, farkında olmadan veya farkında olarak bütün Hıristiyanlar Meryemoğlu İsa Mesihin (as) bedenine tapmaktadır.
Eğer böyle değilse, dua ederken İsa Mesihe (as) değil, Allah’ın Kelam sıfatına dua etmeleri gerekirdi. Zaten, Meryem Oğlu İsa Mesih (as), yaşamı boyunca, kendi bağlılarına, kime ve nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretmişti.[1] Bu dua örneklerine baktığımız da, bugün, Hristiyanların yaptıkları gibi bir dua şekline rastlanmamaktadır. Çünkü, o örnekler de, kendilerine bir ve tek olan Allah’a dua etmeleri öğretilmiştir. Ayrıca, Teslis inançları “Baba, Oğul, Kutsal Ruh” değil, “Tanrı, Kelam, Kutsal Ruh” olması gerekirdi.

Bu konuları, Hıristiyan teologlar halktan gizleyerek kendi aralarında tartışıyorlar. Bu sorunlarla ilgili tarihte Konsiller toplandı. Ama sonuç daima halktan gizlendi, halk bu meseleleri hiç araştırmadı. Umarım bundan sonra araştırırlar. Bunu tetikleyebileceğini ümit ederek bu yazıyı okuyacak Hıristiyan arkadaşlara bir soru soracağım:

İsa Mesihin yaşamı boyunca sarfettiği sözlerin hangisinin, İnsan olan İsa Mesih’e (as), hangisinin Tanrınızın Kelam sıfatından kaynaklandığını nereden biliyorsunuz?

Dip Notlar:
[1] Luka11: 1 İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri, “Ya Rab”dedi, “Yahya’nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret.”  2 İsa onlara, “Dua ederken şöyle söyleyin” dedi: “Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. 3 Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. 4 Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi  bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme.” Bknz, Tanrı’dan Dileyin (Luka11:9-13)

Matta 6: 9 (İsa onlara şöyle dedi) “Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. 10 Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. 11 Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. 12 Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. 13 Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin*. Bknz, Tanrı’dan Dileyin (Matta 7:7-11)