Kategoriler
Saklanan Gerçekler Türkçe Teolojik Çalışmalar

Kelam-Söz “Ä°nsan” Oldu mu?

Allah’ın Kelam Sıfatı Beden Aldı mı? Ä°sa Mesihi (a.s.) TanrılaÅŸtırdı mı?

logosHatırlayacağınız gibi, dün kü yazımız da, Ä°ncilin Yuhanna Kitabı’nın 1. Bölümünde, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesihin Ä°lahlığını idddia edenlerin delillerini Kutsal Kitabın bütünlüğü içerisin de incelemiÅŸtik. Bu gün yine Yuhanna da bahsi geçen, Allah’ın (cc) kelam, yani söz sıfatı üzerin de duracağız.


Hristiyanlar Teslis Ä°nancını açıklarken, “Allah’ın üç sıfatı, üç özelliÄŸinin olduÄŸunu söylerler”. Bunlardan bir tanesinin “Kelam – Söz – Logos” sıfatı olduÄŸunu ve bunun MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’te (as) beden aldığına inanırlar. Bu beden alışın MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’i (as) Ä°lah yaptığını iddia ederler…

Kıymetli arkadaÅŸlarım, Ä°slâm inancına göre, Allah’ın (cc) hem zatı ve hem de sıfatları, ezeli ve ebedidir. Sıfatları, zatıyla kaim olup, deÄŸiÅŸken deÄŸildir. Zatının ve sıfatlarının baÅŸlangıcı ve sonu yoktur. Bizler ancak, kendisinin bize bildirdiÄŸi kadarıyla sıfatlarını biliriz. Bize bildirdiÄŸi sıfatlarıyla, Allah’ın (cc) sıfatları son bulmaz. Bulursa eÄŸer, o zaman ezeli ve ebedi olamaz. Bu durum da, Hıristiyanların, Allah’ın sıfatlarının üç olduÄŸunu söylemeleri ve kabul etmeleri, Allah’ın sınırlı ve sonu olan bir varlık olması anlamına gelir. Bu farkında olmadan bir baÅŸka kuvvet, kudret ve otoritenin Allah’a üstün olması, O’nu kontrol etmesi anlamına da gelir. Halbu ki, Allah hakkında bunlar asla düşünülemez, O bunlardan münezzehtir.

Aslında, Kutsal Kitaba baktığımızda, Allah’ın sıfatlarının üçle sınırlı olmadığını görürüz. Ama Hıristiyanların bunu inanç olarak kabul etmeleri demek, inandıkları Teslisin çökmesi demek olur. Ama, gelin sizinle kısa bir mantık sorgulaması yapalım:


a-
Madem Allahın Kelam sıfatı ete kemiÄŸe büründü, beden alıp konuÅŸtu, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’i (as) TanrılaÅŸtırdı, Allah’ın görme sıfatı yok mu? Bu durumda Allah’ın görme sıfatı da Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’te (as) beden alıp görmüş olmuyor mu?


b-
Yine Allah’ın iÅŸitme sıfatı yok mu? Yine bu durum da Allah’ın iÅŸitme sıfatı da beden alıp iÅŸitmiÅŸ olmuyor mu?


c-
Tüm bu sıfatlar beden alıp insan olduğunda, Baba olarak tanımladığınız zatın, sıfatları kendisini terketmiş, ayrılmış olmuyor mu? Bu durum da, Baba İlahın sıfatları eksilmiyor mu?


d- Tüm bu sıfatlar Baba İlahtan ayrıldığında, Baba İlah nasıl konuşabildi, görebildi ve işitebildi
?

Evet, bu sorular uzayıp gider. Oysa ki, Ä°slâm inancına göre Allah’ın (cc) ne zatında, ne de sıfatların da, deÄŸiÅŸme, eksilme, artma, yer deÄŸiÅŸtirme gibi durumlar söz konusu deÄŸildir. Allah’ın (cc) zatı daim, sıfatları kaimdir.

Tekrar konumuza dönecek olursak, Kutsal Kitaba göre, Allah’ın Kelam sıfatının birisin de olması, o kiÅŸiyi Ä°lahlaÅŸtırıyor mu? Åžimdi bu konuyla ilgili, Hristiyanların Kutsal Kitabından Birkaç ayeti birlikte okuyalım:


Yas.18: 18
‘Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.


2.Sa.23: 2
RAB’bin Ruhu benim aracılığımla konuÅŸuyor, Sözü dilimin ucundadır.


YÅŸa.51: 16
Sözlerimi ağzına koydum,

Yer.20: 9 “Bir daha onu anmayacak,  O’nun adına konuÅŸmayacağım” desem, Sözü kemiklerimin içine hapsedilmiÅŸ,  YüreÄŸimde yanan bir ateÅŸ sanki.  Onu içimde tutmaktan yoruldum,  Yapamıyorum artık.


Yu.17: 14
(İsa Şöyle dedi) Ben onlara senin sözünü ilettim,

ArkadaÅŸlar hepinizin gördüğü gibi, yukarıda beÅŸ ayrı örnek var. BeÅŸinde de Allah’ın kelamı bu kiÅŸilerin aÄŸzında. Ama ne hikmetse, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesihten (as) önceki dört kiÅŸi Ä°lahlaÅŸamıyor, ama bu durum, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’i (as) (haÅŸa) Ä°lahlaÅŸtırıyor! Bu durumun kendisi farkında olamıyor! Ä°lah olduÄŸunu bilmiyor! Bu nedenle kendisinin Ä°lah olduÄŸunu insanlara duyuramıyor. Ancak, ondan sonra yaÅŸayanlar, bunu 60 yıl sonra farkedip, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’e (as) Ä°lahtır diyorlar!…

Buna böyle inanan insanlarla biraz konuşup, bazı sorular sorduğunuz da, örneğin:

1- Allah doÄŸar mı? 2- Allah ölür mü? 3- Allah acıkır mı? 4- Allah susar mı? 5- Allah uyur mu? 6- Allah tuvalet ihtiyacı hisseder mi? Gibi… Alacağınız cevap, “bunlar, bedensel olaylardır ve MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesihin bedeni insandı.” Öyleyse neden bir insana tapıyorsunuz? Derseniz, biz onun bedenine deÄŸil, Allah’ın Kelam sıfatına tapıyoruz derler.


Halbu ki, farkında olmadan veya farkında olarak bütün Hıristiyanlar Meryemoğlu İsa Mesihin (as) bedenine tapmaktadır.
EÄŸer böyle deÄŸilse, dua ederken Ä°sa Mesihe (as) deÄŸil, Allah’ın Kelam sıfatına dua etmeleri gerekirdi. Zaten, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih (as), yaÅŸamı boyunca, kendi baÄŸlılarına, kime ve nasıl dua etmeleri gerektiÄŸini öğretmiÅŸti.[1] Bu dua örneklerine baktığımız da, bugün, Hristiyanların yaptıkları gibi bir dua ÅŸekline rastlanmamaktadır. Çünkü, o örnekler de, kendilerine bir ve tek olan Allah’a dua etmeleri öğretilmiÅŸtir. Ayrıca, Teslis inançları “Baba, OÄŸul, Kutsal Ruh” deÄŸil, “Tanrı, Kelam, Kutsal Ruh” olması gerekirdi.

Bu konuları, Hıristiyan teologlar halktan gizleyerek kendi aralarında tartışıyorlar. Bu sorunlarla ilgili tarihte Konsiller toplandı. Ama sonuç daima halktan gizlendi, halk bu meseleleri hiç araştırmadı. Umarım bundan sonra araştırırlar. Bunu tetikleyebileceğini ümit ederek bu yazıyı okuyacak Hıristiyan arkadaşlara bir soru soracağım:

Ä°sa Mesihin yaÅŸamı boyunca sarfettiÄŸi sözlerin hangisinin, Ä°nsan olan Ä°sa Mesih’e (as), hangisinin Tanrınızın Kelam sıfatından kaynaklandığını nereden biliyorsunuz?

Dip Notlar:
[1] Luka11: 1 Ä°sa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri, “Ya Rab”dedi, “Yahya’nın kendi öğrencilerine öğrettiÄŸi gibi sen de bize dua etmesini öğret.”  2 Ä°sa onlara, “Dua ederken şöyle söyleyin” dedi: “Baba, adın kutsal kılınsın. EgemenliÄŸin gelsin. 3 Her gün bize gündelik ekmeÄŸimizi ver. 4 Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç iÅŸleyen herkesi  bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme.” Bknz, Tanrı’dan Dileyin (Luka11:9-13)

Matta 6: 9 (Ä°sa onlara şöyle dedi) “Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. 10 EgemenliÄŸin gelsin. Gökte olduÄŸu gibi, yeryüzünde de Senin istediÄŸin olsun. 11 Bugün bize gündelik ekmeÄŸimizi ver. 12 Bize karşı suç iÅŸleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. 13 Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin*. Bknz, Tanrı’dan Dileyin (Matta 7:7-11)

 

“Kelam-Söz “Ä°nsan” Oldu mu?” için 1 yanıt

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf

Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir