Kategoriler
Tüm Yazılar Türkçe

Kur’an-ı Kerim’in Anlatımıyla Yahudiler

Kur’an-ı Kerim’de, en çok bahsi geçen topluluk yahudidir. Çünkü o sinsi ve tehlikelidir. Dolayısıyla insanlığın bu tehlikeden haberdar edilmesi gerekmektedir. Özellikle de Kur’an hep onların olumsuzluklarını anlatır. Ä°sterseniz açın bir Kur’an fihristi ve yahudilerin vasıflarına bir göz atın. Daha sonra da zaman buldukça konularla ilgili ayetleri inceleyin.

Ä°ÅŸte size Kur’an-ı Kerim’den, Yahudilerin özellikleriyle ilgili bazı bilgiler:1. Genel özellikleri:

a.Cimridirler:”Onlar cimrilik eder, insanlara da cimriliÄŸi önerir ve Allah’ın kendilerine lütfundan vermiÅŸ olduÄŸunu gizlerler.” (Nisa, 4/37) “Yoksa onların mülkten bir payları mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi.” (Nisa, 4/53)

b.Yeryüzünde fesat çıkarırlar: “Onlar ayrıca yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çabalarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.” (Maide, 5/64)

c.Korkaktırlar: Ãœstelik Allah’tan gereÄŸi gibi sakınmadıkları halde insanlardan çok korkarlar: “Onların kalplerinde sizin saldığınız korku Allah’ınkinden daha ÅŸiddetlidir. Bu onların anlamayan bir topluluk olmalarından dolayıdır. Onlar sizinle toplu halde ancak müstahkem ÅŸehirlerde veya surların arkasından çarpışabilirler. Kendi aralarındaki çekiÅŸmeleri ise pek ÅŸiddetlidir. Sen onları toplu halde sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Bu onların akıl etmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır.” (HaÅŸr, 59/13-14) (Dikkat edilirse burada mü’minler karşısındaki zayıflıkları ve korkaklıkları özellikle vurgulanmaktadır.)

d.Cennetin yalnızca kendilerine ait olduÄŸu iddiasındadırlar: “Onlar: “Cennete ancak yahudi veya hıristiyan olan girebilecektir” dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki: “EÄŸer doÄŸru söylüyorsanız delilinizi ortaya koyun.” (Bakara, 2/111)

e.Hayata düşkündürler: “Onları insanların hayata en düşkünü göreceksin. Allah’a ortak koÅŸanlardan bile daha tutkundurlar. Her biri bin yıl yaÅŸatılmayı arzular. Oysa uzun süre yaÅŸatılması onu azaptan uzaklaÅŸtırmayacaktır. Allah onların yaptıklarını görmektedir.” (Bakara, 2/96)

f.Sihir yoluna sapmışlardır: “Onlar, o iki melekten bir adamla karısının arasını açmada yararlanacakları ÅŸeyleri öğreniyorlardı. Allah’ın izni olmadan kimseye bir zarar dokunduramazlardı. Onlar aslında kendilerine zarar verecek ve bir yarar saÄŸlamayacak ÅŸeyleri öğreniyorlardı. Onu (sihri) satın alanların bundan dolayı ahirette bir nasib elde edemeyeceklerini biliyorlardı. Nefislerini karşılığında sattıkları ÅŸey ne kötüdür! KeÅŸke bilselerdi!” (Bakara, 2/102)

g.Ä°nsanların mallarını haksız yere gaspeder ve faiz alırlar: “Yine yasaklandıkları halde faiz almalarından ve insanların mallarını haksız yere yemelerinden dolayı (böyle yaptık). İçlerinden inkarcılara acıklı bir azap hazırladık.” (Nisa 161) “Ey iman edenler! Hahamların ve rahiplerin çoÄŸu insanların mallarını haksızlıkla yemekte ve Allah’ın yolundan alıkoymaktadırlar. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azapla müjdele!” (Tevbe, 9/34) (BilindiÄŸi üzere yahudilerin bugün yeryüzünün en zengin tabakasını oluÅŸturmalarının baÅŸta gelen sebepleri, insanların mallarını hile yoluyla ellerinden almak için çeÅŸitli metodlar geliÅŸtirmek, tefecilik yapmak, dünya çapında mafya organizasyonları kurarak bu yolla çeÅŸitli ticari faaliyetlerden komisyon yani haraç almak ve faiz yemektir. Onların insanların mallarını haksız yere yemeleri konusunda ayrıca bkz. Ali Ä°mran, 3/75)

h.Allah’ın fakir, kendilerinin ise zengin oldukları iddiasındadırlar: “Şüphesiz Allah: “Allah fakirdir biz ise zenginiz” diyenlerin sözlerini duymuÅŸtur. Biz onların sözlerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacak ve: “AteÅŸin azabını tadın” diyeceÄŸiz.” (Ali Ä°mran, 3/181)

2.Din ve inanç konusundaki tutumları:

a.Allah’ın ayetlerini inkar ederler: “Onlar Allah’ın gazabını haketmiÅŸlerdir ve kendilerine miskinlik damgası da vurulmuÅŸtur. Onlar bunu Allah’ın ayetlerini inkar ettikleri ve haksız yere peygamberleri öldürdükleri için hak ettiler.” (Ali Ä°mran, 3/112) “Onlar: “Allah bir insana herhangi bir ÅŸey indirmemiÅŸtir” derken Allah’ı hakkıyla deÄŸerlendiremediler.” (En’am, 6/91)

b. Kendilerinin Allah’ın oÄŸulları, dostları ve peygamberin torunları olduklarını söylerler: “Yahudiler ve hıristiyanlar: “Biz Allah’ın oÄŸulları ve sevdikleriyiz” dediler.” (Maide, 5/18)

c. GeçmiÅŸte birçok kez dinlerinden dönmüş, Allah’ın kendilerine vahyettiÄŸi dinden çıkmışlardır: “Ä°man edip sonra inkar eden, sonra yeniden iman edip sonra tekrar inkar eden sonra da inkarlarını artıranlar var ya, Allah onları ne bağışlar, ne de doÄŸru yola yöneltir.” (Nisa, 4/137)

d. Allah’ı cimrilikle itham ederler: “Yahudiler “Allah’ın eli baÄŸlıdır” dediler. Kendi elleri baÄŸlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler!” (Maide, 5/64)

e.Münafıktırlar: “Onlar iman edenlerle karşılaÅŸtıklarında “biz de iman ettik” derler. Ama birbirleriyle baÅŸbaÅŸa kaldıklarında, “Allah’ın size açmış olduÄŸu ÅŸeylerden, bunları Rabbinizin katında size karşı bir belge olarak göstersinler diye mi söz ediyorsunuz! Aklınızı kullanmıyor musunuz!” diye konuÅŸurlar.” (Bakara, 2/76)

f.Cebrail (a.s.)’a düşmandırlar. “De ki: “Kim Cibril’e düşman olursa, (bilsin ki) o bunu (Kur’an’ı) Allah’ın izniyle, daha önce gelmiÅŸ olanları doÄŸrulayıcı, iman edenler için de bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi.” (Bakara, 2/97)

g.Allah’a çocuk isnadında bulunmuÅŸlardır: “Allah oÄŸul edindi” dediler. O bundan yücedir.” (Bakara, 2/116)

Bütün bu özelliklerinin yanısıra, hakikatten sürekli yüz çevirme, kendilerine vahyedilmiÅŸ olan Tevrat’a bile uymama, Allah’ı bırakıp kendi bilginlerini ve ruhbanlarını rab edinme, sırf hasetlerinden ve mevki hırslarından dolayı Kur’an’ı inkar etme gibi özellikleri de bizzat Kur’an-ı Kerim’de tescil edilmiÅŸtir. Yine Kur’an-ı Kerim’de bildirildiÄŸine göre onlar Tevrat’ı tahrif ederek iÅŸlerine gelmeyen ÅŸeyleri çıkarmış ve iÅŸlerine gelen bazı eklemelerde bulunmuÅŸlardır. Allah’ın kendilerine verdiÄŸi nimetlere karşı nankörlük ederek taÅŸkınlıkta bulunmuÅŸ ve aşırı gitmiÅŸlerdir. Onların en önemli özelliklerinden biri de anlaÅŸmalarına baÄŸlı kalmamalarıdır. Bu konuda ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Bunlar kendileriyle antlaÅŸma yaptığın (ÅŸu) kimselerdir ki her keresinde antlaÅŸmalarını bozarlar, hiç sakınmazlar.” (Enfal, 8/56)

 Onların Kur’an-ı Kerim’de zikredilen özelliklerinin tamamı bu kadar deÄŸildir tabii ki. Ancak burada sayılan özellikleri onların gerçek kimlikleri hakkında genel bir fikir vermektedir. Onların burada sayılan ve burada saymadığımız ancak Kur’an-ı Kerim’de zikredilen bütün özelliklerinin üzerinde tafsilatlı bir ÅŸekilde durma imkanımız yok. Fakat Mescidi Aksa’yı tehdit eden giriÅŸimleri, ümmet açısından büyük sorunlara yolaçan faaliyetleri hakkında daha isabetli düşünebilmemiz için onların Kur’an-ı Kerim’de ortaya konan kimliklerini tanımamız gereklidir. Çünkü ümmetin kapanamayan bu yarası ÅŸimdi daha bir derinden kanamakta ve tüm mü’minlerin de yüreÄŸini daÄŸlamaktadır.

Ä°ÅŸin gerçeÄŸinde onların Ä°slam karşıtı faaliyetlerinin özü Kur’an-ı Kerim’in Tevbe suresinin 32. ayetinde şöylece dile getirilmektedir: “Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.”

Ä°ÅŸte bu ayetten de açıkça anlaşılıyor ki yahudinin asıl amacı, bu dini ortadan kaldırmaktır. Hal böyle olunca, Mescidi Aksa ve Hz. Ömer Camii de Kudüs’te Ä°slam’ı dünyaya haykıran en önemli iki ibadethanedir. Bu mescidler var oldukça, gelecekteki nesiller için Ä°slam’ın mesajı hep taze ve canlı olarak devam edecektir. Siyonist yahudinin amacı ise bu mesajın sesini kesmektir. Hz. Süleyman mabediyle ilgili efsaneler bu amaç uÄŸrunda geliÅŸtirmiÅŸ oldukları idealleri için uydurdukları bir bahaneden ibarettir. Hatta bununla da kalmayıp ÅŸayet emellerini gerçekleÅŸtirirlerse Nil’den, Fırat’a belki Toroslar’a kadar bu ümmetin topraklarına (“vaadedilmiÅŸ topraklar” iddiasıyla) sahip olurlarsa buralarda Ä°slam’ın ÅŸiarı olan mescitleri de yıkıp yok etmekten kaçınmayacaklardır. Zira bugün Mescidi Aksa, yarın Eyüp Sultan, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet…

Nasıl ki haçlılar bugün üzerinde Ä°spanya devletinin kurulduÄŸu Endülüs’ü ele geçirdiklerinde oradaki milyonlarca Müslümana soykırım uygulayıp, Ä°slam’ın alameti olan on binlerce camiyi, mescidi, medreseyi, kütüphaneyi ve çeÅŸmeyi yıkmışlarsa, bugün aynısı Filistin topraklarında uygulanmaktadır.

Hatta daha da yakına gelelim. Daha dün aynı haçlılar “Biz Avrupa’nın göbeÄŸinde Ä°slam’a müsaade etmeyiz” deyip Bosna’ya aynı vahÅŸeti sergilemediler mi? Ve hala yeni yeni toplu mezarlar ortaya çıkarılmıyor mu? Makedonya da aynı tehdit altında deÄŸil mi?

Ancak yahudiler bu emellerine ulaşacak mı? İşte bunu da ayetin devamından anlıyoruz ki; hayır tam aksine, her ne kadar yahudiler ve haçlılar istemese de Allah (c.c.) nurunu tamamlayacaktır. O zaman mazlum ve mustazaflar zalimlerden hesap soracaktır.

Fakat şunu da çok iyi bilmeliyiz ki, bu ilahi vaadler kimseyi gevşekliğe ve vurdumduymazlığa sürüklememelidir. Çünkü herkes izlediği tutumdan, takındığı tavırdan, görevini ne kadar yerine getirip getirmediğinden hesaba sorulacaktır.

Mescidi Aksa bugün Müslümanların üzerinde bir emanettir. Yüce Allah: “Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamberine hıyanet etmeyin ve bile bile size emanet edilen ÅŸeylere hıyanet etmeyin.” (Enfal, 8/27) diye buyuruyor. Ä°man ÅŸuuru içinde olan her Müslümanın bu gerçeÄŸi anlaması ve üzerindeki emanetin önemini kavraması gerekir.

Hasan ZAHÄ°D

“Kur’an-ı Kerim’in Anlatımıyla Yahudiler” için 3 yanıt

I am really loving the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
A number of my blog visitors have complained
about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any suggestions to help fix this issue?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir