Melkisedek ve Kutsal Kitap

melkisedekKutsal Kitapta’ki Kutsal Melkisedek! Meşhur bir Meçhul!…

Bugün kü yazımız da, meçhul ve meşhur bir karakteri, bazılarına göre bizzat Tanrı konumunda olan birisini, “Melkisedek” i konu edineceğiz. Melkisedek hakkında, daha önce yapılmış bilimsel bir çalışmanın bilgilerine ulaşamadık. Yaptığımız araştırmalara göre, hakkında ki bilgiler, Kutsal Kitapla sınırlı görülmektedir. Bu nedenle, bizim çalışmamızın kaynağı da, Kutsal Kitapla sınırlı kalacaktır.


Melkisedek İnsan mıdır?:
Kutsal Kitabın verdiği bilgilere baktığımız da, Melkisedek’in, insan görünümünde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, insan olduğunu söylemek çokta kolay değildir. İnsan, bir anneden ve babadan doğar, büyür ve ömrünün sonuna geldiğinde ölür. Ama, Kutsal Kitabın, Melkisedek hakkında verdiği bilgilere baktığımız da, onun annesi ve babasının olmadığını, bir soyağacının bulunmadığını, varlığının başlangıcı ve sonunun olmadığını görmekteyiz.[1] Tevratta, Hz İbrahimden “Ondalık”[2] aldığını bildiğimiz Melkisedek,[3] İncilin verdiği bilgilere göre, Hz İbrahimden daha üstündür.[4]

Yine İncilin verdiği bilgilere göre, Tevrat hükümlerine göre ondalıkları alan Levi soyu ölümlü olduğu halde, Melkisedek ölümlü değil, yalnızca yaşamına tanıklık edilen birisidir.[5] Melkisedek, tıpkı Meryem Oğlu İsa Mesih (as) gibi, sonsuza dek “Kahin” statüsündedir[6] ve Hristiyanlara göre Meryem Oğlu İsa Mesih (as) Tanrının bizzat kendisidir.

Bu bilgiler ışığında, Melkisedek’in insan olduğunu söylemek çok güçtür. Annesi ve babası yoktur, soyağacı yoktur, başlangıcı ve sonu yoktur, ölümlü değildir, peygambelerden üstündür ve Meryem Oğlu İsa Mesih’le (as) aynı statüde dir. Aslında, bu ifade çokta doğru sayılamaz, çünkü, Melkisedek Meryem Oğlu İsa Mesih’le (as) aynı statü de değil, Meryem Oğlu İsa Mesih (as) onunla aynı statüde dir. Çünkü İncil şöyle söylemektedir “Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek başkâhin olan İsa…[7] Bu ifadeye ve diğer ifadelere[8] baktığımız da, Meryem Oğlu İsa Mesih (as), Melkisedek’in düzeni ve statüsüne sahiptir.

Bu durum da, insan görünümünde olan Melkisedek’in, eğer insan olduğunu kabul edecek olursak, karşımıza çıkacak diğer sorunlar bir tarafa,[9] bu defa, onu kalıtsal günahın dışında tutmamız ve Hristiyan inancında bulunan ve Meryem Oğlu İsa Mesih’e (as) verilen “Kurban” olma görevinin, aslında Melkisedek’e verilmesi gerektiğini, onun buna daha uygun olduğunu söylememiz gerekir. Hristiyanlar, Meryem Oğlu İsa Mesih’in (as) babasız olarak dünyaya gelmesini onun Tanrılığına ve Kurbanlığına delil olarak görürler. Oysaki, Melkisedek’in hem babası, hemde annesi yoktur. Hristiyanlara göre, Meryem Oğlu İsa Mesih (as) İbrahimden (as) önce vardır, Melkisedek’te İbrahimden (as) önce vardır. Bu liste uzayıp gider… Evet, onun insan olduğunu kabul eder isek, Meryem Oğlu isa Mesih (as) değil, onun kurban olması gerekir di.

Melkisedek Melek veya Cin midir?: Kutsal Kitap ta, Melkisedek ile ilgili böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Ama, gerek Meleklerin ve gerekse Cinlerin varlıklarının bir başlangıcı olduğu gibi, yaşamlarının da bir sonu vardır. Kutsal Kitabın verdiği bilgilere göre, daha önce de beyan ettiğimiz gibi, Melkisedek’in varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Bu nedenle Melkisedek, Melek veya Cin olamaz.

Melkisedek Tanrı mıdır?: Kutsal Kitabın verdiği bütün bilgileri göz önüne aldığımız da, Melkisedek’e İnsan diyemiyoruz. Melek veya Cin olduğunu da söyleyemiyoruz. Tanrı olmaması ihtimaline karşılık, yaratılmamış olması, annesi ve babasının bulunmaması, varlığının başlangıcı ve sonunun bulunmayışı, Hristiyanlarca Tanrı olduğuna inanılan, Meryem Oğlu İsa Mesih’in (as) onun statüsünde bulunması, onun Tanrısal özelliklerinin bulunduğu kanaatine varmamıza neden oluyor. Bundan başka söylenebilecek bir söz asla yoktur.

Sonuç olarak, Melkisedek’in Tanrı olduğunu kabul eder isek, bu defa başka sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Melkisedek Tanrıyla aynı öze sahip bir Tanrı mı? Yoksa, Teslis inancında belirtilen Baba Tanrıdan farklı bir öze sahip bir Tanrı mı?  Eğer, Baba Tanrıyla aynı öze sahip bir Tanrı ise, neden Teslis İnancı “Baba, Oğul, Kutsal Ruh, Kahin Melkisedek” olarak açıklanmamıştır? Bu defa, Melkisedek’in Baba Tanrı ile aynı özden olmadığını söyler isek, Teslis neden “Amca, Baba, Oğul, Kutsal Ruh” olarak açıklanmamıştır? Yada, bu kainatı Baba Tanrı mı yoksa Melkisedek mi yarattı? Bu dünyayı, Baba Tanrı Yarattı da, Melkisedek başka bir dünyayı mı yarattı? Yada evreni bu iki Tanrı birlikte mi Yarattı?

Biz, burada, Kutsal Kitabın verileri ışığında, meşhur bir meçhulü ele aldık. Kanaatlerimizi sizlerle paylaştık. Peki sizlere göre Melkisedek kimdir ve NEDİR? İnsan? Melek? Cin? Tanrı?

Tüm alemleri yaratan, Melkisedek’i yaratan, Meryemoğlu İsa’yı (as) yaratan, Allah’ın (cc) şanı ne yücedir ve mülkün de O nun ortağı yoktur…

Dip Notlar:

[1] İbraniler 7:3 Babasız, annesizdir; soyağacı yoktur. Ne günlerinin başlangıcı, ne yaşamının sonu vardır. Tanrı’nın Oğlu gibi sonsuza dek kâhin kalacaktır.

[2] Ondalık; Tevrat’a göre “Levililer” oymağına verilen değerli şeylerdir. Verilme nedeni, gelirin içerisindeki “Tanrısal Hak” olarak ifade edilebilir. Benzeri bir uygulama, İslâm Dininde “Zekât” olarak görülebilir. Hristiyanlık İnancında ise, Ondalık Tevratta geçtiği gibi Levililer oymağına değil, Kiliseye verilir. Kilise tarafından toplanan bu ondalıklar, Kilisenin giderleri ve çalışmaları, misyonerlik faaliyetleri için kullanılır.

[3] Yaratılış 14:20 …” Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek’e verdi.

[4] İbraniler 7:6 Melkisedek ise Levili* kâhinlerin soyundan olmadığı halde, vaatleri alan İbrahim’den ondalık kabul etmiş ve onu kutsamıştır. 7 Hiç kuşkusuz, kutsayan kutsanandan üstündür.

[5]  İbraniler 7:8 Birinde ölümlü insanlar ondalık alıyor, ötekinde yaşadığına tanıklık edilen biri alıyor.

[6] İbraniler 7:3 …Tanrı’nın Oğlu gibi sonsuza dek kâhin kalacaktır.

[7] İbraniler 6:20

[8] Mezmur 110:4, İbraniler 5:6, İbraniler 5:10, İbraniler 6:20

[9] Melkisedek, anne ve babasının olmamasından ziyade, varlığının başlangıcı ve sonu olmadığı ve ölümsüz olduğu için insan olamaz.