Kategoriler
Saklanan Gerçekler Türkçe Teolojik Çalışmalar

Melkisedek ve Kutsal Kitap

melkisedekKutsal Kitapta’ki Kutsal Melkisedek! MeÅŸhur bir Meçhul!…

Bugün kü yazımız da, meçhul ve meÅŸhur bir karakteri, bazılarına göre bizzat Tanrı konumunda olan birisini, “Melkisedek” i konu edineceÄŸiz. Melkisedek hakkında, daha önce yapılmış bilimsel bir çalışmanın bilgilerine ulaÅŸamadık. Yaptığımız araÅŸtırmalara göre, hakkında ki bilgiler, Kutsal Kitapla sınırlı görülmektedir. Bu nedenle, bizim çalışmamızın kaynağı da, Kutsal Kitapla sınırlı kalacaktır.


Melkisedek İnsan mıdır?:
Kutsal Kitabın verdiÄŸi bilgilere baktığımız da, Melkisedek’in, insan görünümünde olduÄŸunu söyleyebiliriz. Ancak, insan olduÄŸunu söylemek çokta kolay deÄŸildir. Ä°nsan, bir anneden ve babadan doÄŸar, büyür ve ömrünün sonuna geldiÄŸinde ölür. Ama, Kutsal Kitabın, Melkisedek hakkında verdiÄŸi bilgilere baktığımız da, onun annesi ve babasının olmadığını, bir soyaÄŸacının bulunmadığını, varlığının baÅŸlangıcı ve sonunun olmadığını görmekteyiz.[1] Tevratta, Hz Ä°brahimden “Ondalık”[2] aldığını bildiÄŸimiz Melkisedek,[3] Ä°ncilin verdiÄŸi bilgilere göre, Hz Ä°brahimden daha üstündür.[4]

Yine Ä°ncilin verdiÄŸi bilgilere göre, Tevrat hükümlerine göre ondalıkları alan Levi soyu ölümlü olduÄŸu halde, Melkisedek ölümlü deÄŸil, yalnızca yaÅŸamına tanıklık edilen birisidir.[5] Melkisedek, tıpkı Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih (as) gibi, sonsuza dek “Kahin” statüsündedir[6] ve Hristiyanlara göre Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih (as) Tanrının bizzat kendisidir.

Bu bilgiler ışığında, Melkisedek’in insan olduÄŸunu söylemek çok güçtür. Annesi ve babası yoktur, soyaÄŸacı yoktur, baÅŸlangıcı ve sonu yoktur, ölümlü deÄŸildir, peygambelerden üstündür ve Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’le (as) aynı statüde dir. Aslında, bu ifade çokta doÄŸru sayılamaz, çünkü, Melkisedek Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’le (as) aynı statü de deÄŸil, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih (as) onunla aynı statüde dir. Çünkü Ä°ncil şöyle söylemektedir “Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek baÅŸkâhin olan Ä°sa…[7] Bu ifadeye ve diÄŸer ifadelere[8] baktığımız da, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih (as), Melkisedek’in düzeni ve statüsüne sahiptir.

Bu durum da, insan görünümünde olan Melkisedek’in, eÄŸer insan olduÄŸunu kabul edecek olursak, karşımıza çıkacak diÄŸer sorunlar bir tarafa,[9] bu defa, onu kalıtsal günahın dışında tutmamız ve Hristiyan inancında bulunan ve Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’e (as) verilen “Kurban” olma görevinin, aslında Melkisedek’e verilmesi gerektiÄŸini, onun buna daha uygun olduÄŸunu söylememiz gerekir. Hristiyanlar, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’in (as) babasız olarak dünyaya gelmesini onun Tanrılığına ve Kurbanlığına delil olarak görürler. Oysaki, Melkisedek’in hem babası, hemde annesi yoktur. Hristiyanlara göre, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih (as) Ä°brahimden (as) önce vardır, Melkisedek’te Ä°brahimden (as) önce vardır. Bu liste uzayıp gider… Evet, onun insan olduÄŸunu kabul eder isek, Meryem OÄŸlu isa Mesih (as) deÄŸil, onun kurban olması gerekir di.

Melkisedek Melek veya Cin midir?: Kutsal Kitap ta, Melkisedek ile ilgili böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Ama, gerek Meleklerin ve gerekse Cinlerin varlıklarının bir baÅŸlangıcı olduÄŸu gibi, yaÅŸamlarının da bir sonu vardır. Kutsal Kitabın verdiÄŸi bilgilere göre, daha önce de beyan ettiÄŸimiz gibi, Melkisedek’in varlığının baÅŸlangıcı ve sonu yoktur. Bu nedenle Melkisedek, Melek veya Cin olamaz.

Melkisedek Tanrı mıdır?: Kutsal Kitabın verdiÄŸi bütün bilgileri göz önüne aldığımız da, Melkisedek’e Ä°nsan diyemiyoruz. Melek veya Cin olduÄŸunu da söyleyemiyoruz. Tanrı olmaması ihtimaline karşılık, yaratılmamış olması, annesi ve babasının bulunmaması, varlığının baÅŸlangıcı ve sonunun bulunmayışı, Hristiyanlarca Tanrı olduÄŸuna inanılan, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih’in (as) onun statüsünde bulunması, onun Tanrısal özelliklerinin bulunduÄŸu kanaatine varmamıza neden oluyor. Bundan baÅŸka söylenebilecek bir söz asla yoktur.

Sonuç olarak, Melkisedek’in Tanrı olduÄŸunu kabul eder isek, bu defa baÅŸka sorunlar karşımıza çıkmaktadır. ÖrneÄŸin; Melkisedek Tanrıyla aynı öze sahip bir Tanrı mı? Yoksa, Teslis inancında belirtilen Baba Tanrıdan farklı bir öze sahip bir Tanrı mı?  EÄŸer, Baba Tanrıyla aynı öze sahip bir Tanrı ise, neden Teslis Ä°nancı “Baba, OÄŸul, Kutsal Ruh, Kahin Melkisedek” olarak açıklanmamıştır? Bu defa, Melkisedek’in Baba Tanrı ile aynı özden olmadığını söyler isek, Teslis neden “Amca, Baba, OÄŸul, Kutsal Ruh” olarak açıklanmamıştır? Yada, bu kainatı Baba Tanrı mı yoksa Melkisedek mi yarattı? Bu dünyayı, Baba Tanrı Yarattı da, Melkisedek baÅŸka bir dünyayı mı yarattı? Yada evreni bu iki Tanrı birlikte mi Yarattı?

Biz, burada, Kutsal Kitabın verileri ışığında, meşhur bir meçhulü ele aldık. Kanaatlerimizi sizlerle paylaştık. Peki sizlere göre Melkisedek kimdir ve NEDİR? İnsan? Melek? Cin? Tanrı?

Tüm alemleri yaratan, Melkisedek’i yaratan, MeryemoÄŸlu Ä°sa’yı (as) yaratan, Allah’ın (cc) ÅŸanı ne yücedir ve mülkün de O nun ortağı yoktur…

Dip Notlar:

[1] Ä°braniler 7:3 Babasız, annesizdir; soyaÄŸacı yoktur. Ne günlerinin baÅŸlangıcı, ne yaÅŸamının sonu vardır. Tanrı’nın OÄŸlu gibi sonsuza dek kâhin kalacaktır.

[2] Ondalık; Tevrat’a göre “Levililer” oymağına verilen deÄŸerli ÅŸeylerdir. Verilme nedeni, gelirin içerisindeki “Tanrısal Hak” olarak ifade edilebilir. Benzeri bir uygulama, Ä°slâm Dininde “Zekât” olarak görülebilir. Hristiyanlık Ä°nancında ise, Ondalık Tevratta geçtiÄŸi gibi Levililer oymağına deÄŸil, Kiliseye verilir. Kilise tarafından toplanan bu ondalıklar, Kilisenin giderleri ve çalışmaları, misyonerlik faaliyetleri için kullanılır.

[3] Yaratılış 14:20 …” Bunun üzerine Avram her ÅŸeyin ondalığını Melkisedek’e verdi.

[4] Ä°braniler 7:6 Melkisedek ise Levili* kâhinlerin soyundan olmadığı halde, vaatleri alan Ä°brahim’den ondalık kabul etmiÅŸ ve onu kutsamıştır. 7 Hiç kuÅŸkusuz, kutsayan kutsanandan üstündür.

[5]  İbraniler 7:8 Birinde ölümlü insanlar ondalık alıyor, ötekinde yaşadığına tanıklık edilen biri alıyor.

[6] Ä°braniler 7:3 …Tanrı’nın OÄŸlu gibi sonsuza dek kâhin kalacaktır.

[7] Ä°braniler 6:20

[8] Mezmur 110:4, Ä°braniler 5:6, Ä°braniler 5:10, Ä°braniler 6:20

[9] Melkisedek, anne ve babasının olmamasından ziyade, varlığının başlangıcı ve sonu olmadığı ve ölümsüz olduğu için insan olamaz.

“Melkisedek ve Kutsal Kitap” için 1 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir