Misyonerlerin Amaçları

misyoner5PROTESTANLARIN TÜRKIYE’DEKI FAALIYETLERI
ÖMER TOPCU/Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 2006, S. 39-40

Patrick Johnson’un hazırladıgı “Operation Word” isimli esere göre: “Türkiye’de yasayan 14 azınlık grubunun diline Incillerin tercümesi yapılmıstır. 1993 yılı itibarıyla Türkiye’de mevcut, Türkçe Hıristiyanlık propagandası yapan kitapların sayısı 40’tır.” 7 sene içinde bu sayı birkaç misli artmıstır. ODTÜ Tarih Bölümü Ögretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Turan’ın yazısına göre: “… Cumhuriyetin ilk yıllarında, dogrudan Hıristiyanlık propagandası yapmak yasaklanıyor; bunun üzerine, söyle bir sav gelistiriyorlar: Bütün bu insanları Hıristiyan yapabilirsek iyi olur. Yapamazsak da o kadar önemli degil; en önemlisi bu insanları, Hıristiyanca yasatmak, Hıristiyan felsefesini, yasam tarzını, düsünce tarzını benimsetirsek, mesele kalmamıstır.” Nitekim 1990’lı yılların basında bir Amerikan dergisinde Yeni Dünya Düzeni ile ilgili bir yorumda, bu düzende Müslümanlara tanınan hak sadece Müslüman ismi tasısınlar ama dogumlarından ölümlerine kadar Hıristiyan gibi yasasınlar181. Bu sözlere bakarak misyonerlerin amaçlarını net bir sekilde görebilmekteyiz.

Hıristiyan misyonerligi geleneksel olarak su ana hedefleri öngörmektedir;

1) Hıristiyan inancının propagandasını yapmak.

2)Isa’nın temel mesajı olan Tanrı’nın Krallıgı anlayısını Hıristiyan olmayanlara da benimsetmek suretiyle onun alanını genisletmek.

3) Kafirleri (bu terim son zamanlara kadar tüm Hıristiyan olmayanlar için kullanılmaktaydı) Hıristiyan yapmak suretiyle onları hidayete erdirmek.

4) Bütün bunları yaparak dünyanın her tarafında yeni yeni kiliseler tesis etmek.182

Özetle diyebiliriz ki Hıristiyanlar ilk dönemlerden itibaren yürüttükleri misyonerlik faaliyetleriyle inançlarını tüm dünyaya yaymak suretiyle bütün dünyayı batı Hıristiyanlıgının hakimiyeti altına almaya ve sonuçta da Hıristiyanlık dısındaki tüm dinsel gelenekleri ortadan kaldırmayı hedefliyorlardı.Kanaatimize göre bu tarz bir misyon anlayısının en önemli dayanagı Hıristiyan misyonerliginin temel dayanagı olarak kabul edilen Matta 28:18-20 ifadesidir. Zira bu ifadede su üç nokta önemle vurgulanmaktadır.

1) Gökte ve yeryüzünde tüm yetki Isa’ya verildigi için onun mesajı tek dogru mesajdır.Bu nedenle tüm insanların bu mesaja inanmaları zorunludur.

2) Isa taraftarlarını kendi mesajını digerlerine sadece sunmaya degil,aynı zamanda onları ne yapıp yapıp kendi ögrencisi yapmaya da davet etmektedir.

3) Isa’nın mesajını kabul eden kisiler mutlaka Baba, Ogul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edilmelidir. Vaftiz islemi kilisede oldugu için bu son ifade dünyanın her tarafına yeni yeni kiliselerin insa edilerek onun egemenlik alanının genisletilmesi anlamına gelmektedir.183

Dip Notlar:
181 www.turkıyegazetesi.com.tr (6.12.2000)
182 Mahmut Aydın , a.g.e. s.88
183 Mahmut Aydın , a.g.e. s.67