Kategoriler
Akademik Çalışmalar Saklanan Gerçekler Türkçe

Mühim Bir Uyarı!…


Mukayeseli Dinler Tarihinin Önemi

m esad cosan - mukayeseli dinler tarihiAllah teâlâ, ilk insan topluluklarından beri her ümmete, doÄŸru yolu gösterecek onları dalâletten kurtaracak haberciler, peygamberler, resuller beÅŸir ve nezirler göndere gelmiÅŸtir. Bu mübarek insanlar ana fikir olarak halklarına hep aynı gerçekleri söylemiÅŸler, yani “Ä°slâm”ı öğretmiÅŸlerdir. Nefis ve ÅŸeytanın, gaflet ve cehaletin sebebiyle o ilahi gerçekler unutulmuÅŸ, ya da tahrif edilmiÅŸse de Allah mesajını tazelemiÅŸtir.

Her yeni peygamber, zamanın ve toplumun seviyesine göre eskiyi yeniler, geliştirir, şaşırma ve sapmaları gösterir, düzeltir. Onun için insanların daima en son haberciye, en son mesaja uyması gerekir.

Eski çaÄŸlarda OrtadoÄŸu bölgesinde genellikle gelen yeni bir peygambere uyulduÄŸunu tarihten biliyoruz. Fakat Yahudiler maalesef Hz. Ä°sa aleyhisselama tabi olmadılar, Ä°ncil’i kabul etmediler. Ayrı kalmakta inat ve ısrar ettiler.


Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam gelince
, hem yahudiliğin, hem de hristiyanlığın hükmü kalkmış, devri sona ermişti. Yer yüzündeki herkesin bu ahir zaman peygamberine itiba etmesi gerekiyordu. Allah bunu eski kavimlere de, kendi kitaplarında emretmişti. Onlar bunu iyi biliyor ve o peygamberin zuhurunu bekliyorlardı.

Ä°slâm dini gelince eski müdekik rahipler, vicdanlı hahamlar, papazlar, samimi yahudiler, hassas rabbani alimleri medh eder, örnek gösterir. Nasıl övmesin ki onlar imanlarının gereÄŸi olan en doÄŸru iÅŸi yapmışlardı. Çünkü Ä°slâm dini onların ve tüm insanları Allah’ın birliÄŸini kabule davet ediyor; ÅŸirki ve  teslisi, dinlerine sonradan sokulan yanlış inançları bırakmalarını öğütlüyor; sevgiyi, kardeÅŸliÄŸi, ÅŸefkati, adaleti, iyiliÄŸi, hayrı emrediyor; küfrü , zulmü, din istismarını, riyayı, menfaatperstliÄŸi, haksızlığı, ahlaksızlığı, kötülüğü yasaklıyordu. ÇaÄŸrısı ilâhi idi, doÄŸruydu, haklıydı, güzeldi, doyurucu, yapıcı, birleÅŸtirici ve geliÅŸtirici idi. Ama o eski din mensuplarının bir çoklarına dünya sevgisi, menfaat duygusu, makam hırsı hakim oldu; kin ve haset duygularıyla hareket ettiler; Ä°slâm’a ÅŸiddet ve inatla karşı çıktılar, dünyayı fesada verdiler, haçlı seferlerini düzenlediler, canlar yaktılar, kanlar döktüler, bâtıl mücadelelerini günümüze kadar sürdürdüler. Allah adına, Allah’ın razı olduÄŸu son hak dine düşmanlık ettiler, en büyük haksızlığı yaptılar ve yapmaÄŸa devam ediyorlar, çok kere perde arkasından ve çirkin metodlarla.

Neden? Çünkü: Bugün yeryüzündeki hiç bir din, İslâmla doğrudan fikir münakaşasına girecek sağlamlıkta ve caserette değildir. Bu yüzden işlerini daima dolaylı yollar ve entrikalarla yürütmeğe, taraflarının taassuplarını körüklemekle ayakta durmağa çalışırlar.

O halde biz müslümanlar, karşılık olarak, tüm diÄŸer dinleri iyi incelemeli, onların bozuk ve bâtıl inançlarını ortaya koymalı, Ä°slâm’ın güzelliklerini mukayeseli olarak onlara anlatmaya üstün gayret göstermeli, onları kendi hatalı hallerine bırakmamalıyız. Bu usul peygamber ve sahabe yoludur ve bizim en önde gelen görevimiz olmalıdır.

Son Selman Rüşdî olayları gösteriyor ki onlar buna şiddetle muhtaçtır.

Bu olay çok net olarak gösteriyor ki, diÄŸer dinlerin yöneticileri Ä°slâm’ın 20. yüzyıldaki geliÅŸmesini görüyor ve korkuyor; Ä°slâm’ı karalamak için sinsi ve zecri tedbir almak ihtiyacını duyuyor. Demek ki Ä°slâm onların aleyhine geliÅŸmekte ve yayılmakta. Gerçekten de onların ülkelerinden yazarlar, profesörler, mütefekkirler, araÅŸtırıcılar, filozoflar müslüman oluyor. Birçok kimse kiliseden kaydını sildiriyor; Ä°ngiltere’de Ä°sveç’te, Amerika’da halkın çoÄŸunluÄŸu hristiyanlıktan kopmuÅŸ durumda.


Bu oluşum ve gelişmeyi bilimsel olarak desteklemek, beslemek şarttır
. Onun için tüm müslüman aydınları diÄŸer dinleri yakından incelemeÄŸe, tüm islâmi yayın yöneticilerini, onların yanlışlarını yayınlarında periyodik olarak dile getirmeÄŸe davet ediyorum: Müslümanlar, ayrıca her yerde dinler tarihi enstitüleri kurmalı; ihtida eden, müslüman olanların neden müslüman olduklarını incelemeli; fikirlerini, hayatlarını kaydetmeli; gayrimüslimleri Ä°slâm’a davet çalışmalarını ve metodlarını geliÅŸtirmeli, kitaplar, broşürler neÅŸretmeli, irÅŸat ve tebliÄŸ heyetleri teÅŸkil etmeli, bu konudaki tüm diÄŸer çalışmaları canla baÅŸla desteklemelidir.

Bizim metodumuz açık ve aydınlık olmalıdır, onlar gibi çirkef değil!

Prof. Dr. M. Es’ad COÅžAN
BaÅŸmakaleler-3 (Ä°im ve Sanat Dergisi BaÅŸmakaleleri)
Server İletişim Yayınları, s.66

“Mühim Bir Uyarı!…” için 1 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir