Kategoriler
Akademik Çalışmalar Saklanan Gerçekler Türkçe

MÃœSLÃœMANLIK VE HRISTÄ°YANLIK


MÃœSLÃœMANLIK ve HRISTÄ°YANLIK vs.

m esad cosan - muslumanlik ve hristiyanlikBugün hristiyanlık (ya da baÅŸka bir din) Ä°slâm’la boy ölçüşebilir mi? Hâyır, aslâ! Dünyada mevcut tüm diÄŸer dinlerin, müslümanlıkla kıyaslanabilecek veya yarışabilecek sâfîlik ve mükemmeliÄŸi var mıdır? Hâyır, yoktur! Sizler de her gün gazetelerde görüyor okuyorsunuz: Her dinden ve ülkeden nice insan Ä°slâm’a geliyor; hem de en aydın, en kaliteli kiÅŸiler, araÅŸtırıcılar, yazarlar, filozoflar, profesörler… Tarih boyunca da bu böyle olagelmiÅŸtir. DeÄŸil sadece bîtaraf vicdanlı, hür düşünceli insanlar, hattâ Ä°slâm’dan gayri dinlerin din adamları, papazlar, hahamlar, rahipler dahi müslüman olup durmaktadır. Çünkü Ä°slâm, Allah’ın (C.C.) râzı olduÄŸu hak yoldur; kitabının bir âyeti bile deÄŸiÅŸmemiÅŸtir, Peygamberinin hayatı güneÅŸ gibi meydandadır; inanç ve ahkâmı, en ileri ve üstün, en gerçek ve doÄŸru, en tabiî ve uyumlu, en ilmî ve mâkbul, en güvenli ve saÄŸlam, en sevimli ve olumlu, en erdemli ve faydalı, en çaÄŸdaÅŸ ve modern… olan dindir.

Bunu cümle âlem, hele hele hristiyan misyoner teÅŸkilatlârı çok iyi bilir, Kur’an-ı Kerim’imizin tabiriyle “çocuklarını bilir gibi bilir.” Onun için Ä°slâm’la doÄŸrudan doÄŸruya, dobra dobra karşılaÅŸmaktan dikkatle kaçınır, dini konularda karşılıklı fikrî münazaralardan çekinir, bilimsel tenkide yanaÅŸmaz, gerçeklerin anlaşılmasından korkarlar.

Korkunca ne yaparlar? O muazzam malî gücüyle, geniÅŸ imkân ve kadrolarıyla sinsî ve sessiz çalışır; iÅŸi taasuba, haçlı zihniyetine, dinî folklöre, bâtıl hurafe ÅŸenliklerine, noel baba hediyelerine, çam aÄŸacı süslemelerine, altınlı yaldızlı, debdebeli, tantanalı, ÅŸa’ÅŸa’alı, göz kamÅŸtırıcı âyinlere, bedava tıbbî bakım ve ilâç dağıtımına, ÅŸifalı (!) ayazma sularına, aziz ve azîze (!) lerin gördüğü uydurma rüyalara, korolara, orkestralara, oratoryolara, filim ve romanlara, hâsılı binbir reklam ve propaganda cambazlığına döker, para dağıtır, maaÅŸ baÄŸlar, rüşvet verir.

Bunlara kapılıp aldanan birkaç zavallının kilise korosu önlüğü ile çekilmiÅŸ resimlerini gazetelerde yayınlattırır, “ÅŸu kadar müslüman çocuÄŸu vaftiz oldu, hristiyanlığa girdi” diye yazdırtır; bazı yönü belli yandaÅŸ yayın araçlarında, “müslümanlarla hristiyanlara filanca kilisede âyine birlikte iÅŸtirak ettiler, hattâ gelen müslümanlardan, asıl hristiyanlara yer bile kalmadı” diye resimler, haberler bastırır, kıs kıs, keh keh güler. Mü’min ve mücahid ecdadımızın emaneti kendi öz yurdumuzda ne günlere kaldık, ne hallere düştük, daha neler göreceÄŸiz!?

Maalesef, devletimizin yıllardır süren yanlış kültür ve eÄŸitim politikası, iç ve dış politikamızın ters hedef ve yönü; bazı devlet görevlilerinin garip tutumu; TRT’deki alenî hristiyanlık reklam ve propagandası; maksatlı ve tarafgir filimler, kitaplar, konferanslar, tiyatro eserleri; matbuat âlemine hâkim gedikli dinsiz ve densizlerin, katıksız gayr-i müslimlerin, ermenilerin, dönmelerin cüretkâr gayret ve faaliyetleri, kanunlarımızdaki yasak ve kısıtlamalar… vs., müslümanların elleri ve kollarının baÄŸlanmasına, dinlerini öğrenme, öğretme ve yayma çabalarına köstek olunmasına; buna mukabil Ä°slâm düşmanlarının olanca teÅŸvik ve serbestlikle çalışmasına sebep olmuÅŸtur ve olmaktadır.

Artık tek tük olaylardan ibret almalı, işaret ve emaralerden sonuçları görmeli, perşembenin gelişini çarşambadan sezip anlamalıyız.

Millet ve devletçe herkes gözünü iyice açmalı, gaflet ve dalaleti (ve hattâ hıyaneti) bırakmalıdır. İslâm bizim herşeyimizdir, onu yitirdiğimiz zaman herşeyimizi hâsılı dünyamızı da ahiretimizi, hürriyetimizi de yitirmiş, mahvetmiş oluruz.

Çevrenizde dönen dolapları, üstümüzde oynanan oyunları görmeli, ezelî ve tarihi düşmanlara karşı müteyakkız olmalı, maskeli düşmanların maskelerini düşürmeli, dinimize sımsıkı sarılmalı, onu korumak için var gücümüzle çalışmalıyız.

Prof. Dr. M. Es’ad COÅžAN
Başmakaleler-1 (İslam Dergisi Başmakaleleri) 
Server İletişim Yayınları, s.147

“MÃœSLÃœMANLIK VE HRISTÄ°YANLIK” için 1 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir