Kategoriler
Akademik Çalışmalar Misyonerlik Saklanan Gerçekler Türkçe

TebliÄŸde Sevgi

misyoner 11

Tebliğde Sevgi ve Özgürlüğün Önemi

Prof. Dr. Mahmut ÇAMDİBİ
M. Ü. İlahiyat Fakültesi

“Misyonerlik faaliyetleri ve gençliÄŸimiz” isimli tebliÄŸinde sayın Hökelekli, günümüz dünyasında gençlerin misyonerlik faaliyetlerinde niçin hedef kitle olduÄŸunu ihatalı bir biçimde ortaya koyduktan sonra gençlik dönemindeki “kimlik karmaÅŸası” na dikkatimizi çekiyor ki bu kavram, gençlerin eÄŸitiminde çok önemlidir.

Tebliğ de sevgi ve özgürlüğün önemi belirtilmiş, -çocukların ve gençlerin hayatında çok önemli olduğu halde- aile ve eğitim çevrelerinde yeterince verilmediği için bu kavramların yeniden müessir bir şekilde kazandırılmasının ehemmiyeti vurgulanmıştır.

Çağımızda dînî inanç ve değerlerin yeni bir anlam kazanması ve dünyanın yeniden kutsala dönüşü yaşaması, doğru anlatıldığı zaman manevîyat ve dînî inançların, gençler ve bütün insanlarca dikkat çekici hale geldiğini görüyoruz. Bu gelişmelere zıt istikamette, günümüzde dîni inanç ve vecibeler üzerinde şüpheler uyandıracak tarzda yersiz tartışmalarla, çok açık dînî gerçekler hakkında tereddütler uyandırılmaktadır. Doğru anlaşılmamış dînî inançların özellikle gençlerin zihin ve duygularında bocalamalara sebep verdiği görülmektedir.

Çocuklar ve gençler, gördükleri akran ve yetişkin modellerine uyarlar; bu bakımdan onlara model oluşturan ebeveyn, öğretmenler ve yakınlarında bulunanlar nasıl bir model olduklarına dikkat etmelidirler. Çocuklar ve gençler, yakınlarındaki fıtrata uymayan ve kendilerini anlamayan yetişkinlerle özdeşleşmezler. Çocukların ve gençlerin özellikle bağlılık, sevgi ve özgürlük ihtiyaçlarına cevap vermeyen yetişkinleri benimsemezler. Gençlerde özgürlük ihtiyacı daha da artar. Gençler yakınlarına hem bağlı olmak ister hem de özgürlüğünü kullanmak. Bu iki ihtiyacın denge içinde karşılanması çok zordur. İşte burada çocuklar ve gençleri eğitmekle sorumlu olanların bu dengeyi sağlamaları gerekir. Yakınlara sevginin din eğitiminde özel bir yeri vardır.

Yakınlara Sevgi

Allah Teâlâ, yakınlara sevgi konusunda öyle buyuruyor: Allah, inanıp yararlı işler işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! de ki: Ben sizden buna karşı  yakınlara sevgiden başka bir ücret istemem. Kim güzel bir iş işlerse onun güzelliğini arttırırız. Muhakkak ki Allah, bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.[16]

Rasûlullah (s.a.v.) insan sevgisi ile iman arasındaki alâkayı öyle belirtiyor: Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız..[17]

İnsan sevgisine ve ondan da Allah sevgisine ulaşmak, insanın sıfatları yönündedir. Sevilen ve seven arasında zâhirî güzelliğe ve bir menfaate dayanmadan, sadece rûhî uygunluğa bağlı olan sevgiler gerçek sevgidir. İnsanın sıfatları itibâriyle Rabbine yakınlığı sevgiye sebep olur. Bu sıfatlar Ulûhiyet sıfatlarından olan, ilim, iyilik(birr), ihsan, lütuf, hayır dokundurmak, halka merhamet etmek, onlara nasihat etmek, onları hakka irşâd etmek ve bâtıldan men etmek gibi sıfatlardır.[18]

Sevgi, vermektir; almak değil. İnsanları menfaatsiz sevmek ve iyilik yapmak yüksek, manevî bir derecedir. Bu dereceye ulaşmadan insan sevgisine ulaşılamaz. Bunun göstergesi menfaat çatışmalarında, makam, mevki ve maddî güçlerin elde edilmesinden sonra insanlara karşı tavır ve sevgisi değişmiyorsa insânî sevginin gelişmekte olduğu söylenebilir. İnsânî sevgi, ilâhî sevgiye ibâdetler ve zikir yoluyla ve bunların refâkatinde dönüşebilir. İnsânî sevgi olmadan ve gelişmeden sâdece ibâdet yoluyla ilâhî sevgiye ulaşılacağını söylemek mümkün değildir.

Sevgi, sevenle sevilen arasındaki özel alakadır; seveni sevilene bağlayan bir nisbettir. Sevgi, sevenin bizzat kendisidir. Bizzat özüdür.[19]


Sevgi, insanın şahsiyetinin özünde gerçekleşen, özel bir ilgi ve alakadır.
Bu alâka, seven ve sevileni birbirine bağlar. Seven, sevdiğini her vesileyle anar ve onunla şahsiyetinin bütün yönleriyle bağ kurar; kalbi ona bağlıdır.

Sevgi ince davranış, anlayış, af ve ilgilenmeyi gerektirir. Bu hususla ilgili bir âyetin meali öyledir: Allahın rahmetinden dolayı ey Muhammed! Sen onlara karşı yumuÅŸak davrandın. EÄŸer kaba ve katı olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara maÄŸfiret dile, iÅŸ hakkında onlara danış; fakat karar verdin mi artık Allah’a tevekkül et, güven; doÄŸrusu Allah tevekkül edenleri sever. [20]

Allah Teâlâ, iman, sevgi ve amel-i sâlih arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor: İnanıp yararlı işler işleyenler (amel-i sâlih), muhakkak Rahmân onlar için bir meveddet (sevgi) verecektir (gönüllere sevdirecektir).[21]

Eğitimde Bütünlük

Dinî hayat, iman, sevgi ve tefekkürle şahsiyetimizin bütünlüğünden ortaya çıkan yüksek duygulardır.

Din eÄŸitimi, ÅŸahsiyet terbiyesi ile çok geniÅŸ ölçüde ilgilidir. GeliÅŸimi , iman ve prensiplerin ışığında iyi terbiye edilmiÅŸ ÅŸahsiyetler, hak ölçülerini derinden kavradığından çevresinden gelen dış etkilere karşı bu ilkeleri tanıyarak davranışlarını ayarlarlar. Åžahsiyet terbiyesi, doÄŸruluk, adalet ve merhametin, Allah’a baÄŸlılık ve mahlukata ÅŸefkatin derinden kavranacağı uygun terbiye ilkeleriyle oluÅŸması mümkündür. Bu prensiplerin ruha derinden yerleÅŸmesi, çocukluk yıllarından itibaren ÅŸahsiyet bütünlüğü içersinde uygun terbiye teknikleriyle saÄŸlanır. Rûhî hayatımız ve ÅŸahsiyetimiz, maksatlıdır ve unsurlara bölünmesi mümkün olmayan bir bütünlük halindedir. Ruhî olgular ve olaylar bütünlük içinde araÅŸtırmak gerekir.

Rûhî hayatımızın maksadı, maddî manevî güçlerimizin bir bütünlük içinde dengeye ulaÅŸmasıdır. Bu güçler, tefekkür, sevgi, sezgi, idrak ve duygu güçleridir. Bu güçler, ÅŸahsiyette yüksek ve derin tabakalarda hürriyet ve itidalle yüksek tefekkür ve amelle (aksiyon) bütünlüğe ulaÅŸmakta böylece fert kendi güçlerini kendi çabasıyla harekete geçirip kendi olmakta, kendini aÅŸarak da muhabbet, merhamet ve huÅŸu’a ulaÅŸmaktadır. Kendi olan ve kendini aÅŸabilen ÅŸahsiyetli kiÅŸi, hak ölçülerini tanıyarak, tefekkürde geliÅŸmesi ile doÄŸruluk ve denge içinde doÄŸru iÅŸler yapacaktır. Yüksek ÅŸahsiyetli, imanlı insanın ibadeti riyadan, çalışması da ihtirastan ve ifsattan uzak olacak, elde ettiÄŸi imkânları hayır iÅŸlerde kullanarak insanlarla ülfet içinde yaÅŸayacak ve bütün mahlukata karşı ÅŸefkat ve merhamet içinde olacaktır.

Tam bir bütünlük olmadan şahsiyetin yükseltilmesi mümkün görülmemektedir. Sosyal psikolojideki tetkikler göstermiştir ki, yüksek derecede organize olmuş felsefî-dinî hisler, bu hislere sahip fertleri müsbet istikâmete götüren birer ego standardıdır. Buna mukabil daha az organize olmuş felsefî-dînî hisler ise benin korunmasına yarayan bir müdafaa vazifesi görürler.[22]

Ä°letiÅŸim

Din eğitiminde yeteneklerin geliştirilmesi, doğruluk, adalet ve merhamet gibi ilkelerin şahsiyette derinden kavranmasında çocuklar ve gençlerin yetişkinler ile iletişimi özel bir önem kazanmaktadır. İletişim, insanların sizi tanımasına ve karşılıklı anlayış oluşturmasına izin vermektir. İletişim karşılıklı gelişen bir süreç olduğundan insanlarla samimi olarak fikirlerinizi ve duygularınızı paylaşmanız gerekir. Ancak iki birim birbirleriyle müşterek algılama ve anlama zemini içinde değillerse iletişim kuramazlar.

İletişim, iki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alış-verişidir.[23] Mesaj, bir kişi veya grubun bilgi, beceri ve tutumlarda değişiklikler yapmak gayesiyle düzenlenen uyaranlar organizasyonudur. Mesajda mesaj gönderenle alanlar arasında iki tarafında mesaja yüklediği anlamlar vardır; bu anlamlar iletişimde önemlidir. Mesajların iletişime katılanlarca doğru alınabilmesi ve o andaki aktüel ihtiyaçların bilinmesi önemlidir. Bütün bu hususlar, şahsiyet bütünlüğü içinde alınmakta ve verilmektedir.

Öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin; sizden biri kızdığı  zaman sussun. [24]

Dip Not:
16 eÅŸ – şûrâ, 42/23.
17 Müslim.
18 Gazâlî, a.g.e, IV / 298.
19 Muhyiddin Ibn Arabî, İlâhî Aşk, İstanbul, 1992, 63.
20 Âl-i İmran, 3/139.
21 Meryem, 19/96.
22 Krech D., Crutchfield R. S., Sosyal Psikoloji, trc., Erol Güngör, İstanbul, 1970, s.,198.
23 Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, İstanbul, 1999, s., 68.
24 Buharî, Edebu l-Müfred.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir