Üç İsa (as) İki Hayal Bir Gerçek

üç isa (as)Üç İsa (as) İki Hayal Bir Gerçek

 

Meryemoğlu İsa Mesih (as) insanlık tarihinin en tartışmalı karakterlerinden birisidir. Kimliği hakkında üç dinin üç farklı görüşü vardır. Bu nedenle yazımızın başlığını “Üç İsa (as)” koyduk. Meryemoğlu İsa Mesih (as) Yahudilere göre bir yalancı, Hıristiyanlara göre bizzat Allah, Müslümanlara göre Allah’ın (cc) kulu ve Resulüdür. Yazımızın eksenini bu bakış açıları oluşturacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan konumuza giriş yapalım.

Yahudilikte Meryemoğlu İsa Mesih (as):

Yahudilikte beklenen Mesihle, Hz İsa’nın (as) sergilediği tutum birbiriyle uyuşmadığı için Yahudiler Hz İsa’ya (as) iman etmemişlerdir.

Onlar kendilerini kölelikten ve esirlikten kurtaracak tıpkı Musa (as) gibi büyük bir peygamber, Davut (as) gibi büyük bir kıral beklemişlerdir. Böyle bir Mesih’i hala beklemeye de devam etmektedirler.

Hz İsa (as) onlara göre gayrı meşru bir yoldan dünyaya gelmiş, halkı arasında bozgunculuk çıkarmış, sapkın inançları olan ve bu inançları yüzünden yargılanıp sonuçta öldürülmüş, cesedi öğrencileri tarafından çalınmış bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hıristiyanlıkta Meryemoğlu İsa Mesih (as):

İşte yazımızın en karmaşık, en sorunlu bölümüne geldik. Burada da karşımıza başka bir “Üç İsa (as)” çıkmaktadır. İnsan olan, Peygamber olan ve Saf Allah olan… Peki Meryemoğlu İsa Mesih (as)  bunlardan hangisidir?… Bu sorunun doğru cevabını bulabilmemiz için, Meryemoğlu İsa Mesih’in (as) kendisini nasıl tanıttığına bakmamız daha doğru olacağı kanaatindeyim. Başkalarının onun hakkında ne düşündüğünden önce, onun kendisini nasıl tanıttığı daha önemlidir.

Meryemoğlu İsa Mesih (as), mevcut İncilin bir çok yerinde kendisini “İnsanoğlu” olarak tanıtmaktadır[1]. Başka İncil ayetlerinde kendisini “Peygamber” olarak tanıtmaktadır[2]. İncilin hiçbir yerinde kendisinin Allah olduğunu söylememiştir[3]. Allah’ın kendisinden üstün olduğunu söylemiş[4], bazı şeyleri kendisinin bile bilmediğini, yalnızca Allahın bildiğini haber vermiştir[5]. Kendisinin bir Allah’ı olduğunu söylemiş[6], o Allah’a defalarca dua etmiş[7], o Allah’a ibadet edilmesini söylemiştir[8]. Kulluğu, İnsanlığı, Peygamberliği ve taptığı bir Allah’ı olduğunu çok net, şüpheye meydan bırakmayacak şekilde söylediğini görmekteyiz. Zaten Kutsal Kitaba göre Allah insan değildir[9]. Bu durumda eğer Meryemoğlu İsa Mesih (as) Allah olsaydı bunu en iyi kendisi bilir, şüpheye meydan bırakmayacak şekilde de beyan ederdi. Ama kendisinin böyle bir ifadesi eldeki mevcut İncil’de bile yoktur.

Yine eldeki mevcut İncil’e baktığımızda, Meryemoğlu İsa Mesihin (as) öğrencileri olan Havarilere göre Meryemoğlu İsa Mesih (as) bir insandır, çok net bir şekil de Allah’ın kuludur, onun bir Allah’ı vardır ve o Allah onu ölümden diriltmiştir[10]. Meryemoğlu İsa Mesih’in (as) mucizelerine tanıklık edip muhatap olanlar onun bir peygamber olduğunu söylemişlerdir[11]. Yaşamına tanıklık eden kişiler onun bir peygamber olduğunu söylediler[12]. Hatta Meryemoğlu İsa Mesih’i (as) zaman içerisinde İlahlaştıran Pavlus dahi zaman zaman ve ilk dönemler de onun insan ve bir Allah’ı olduğunu söylemiştir[13].

Meryemoğlu İsa Mesih’in (as) zamanında yaşamına tanıklık eden ama kendisine muhalefet edenler onun peygamberliğini kabul etmemişlerdir[14]. Bu durum dahi onun yalnızca peygamber olduğunu söylediğinin diğer bir delilidir. Yaşamında onun İlahlık iddia ettiğini yalnızca onun canına kasteden düşmanları iddia edip onu öldürmeye teşebbüs etmişlerdir[15].

Bir zamanlar kendisinin söylemediği, düşmanlarının ona isnat ettikleri İlahlık fikrini Pavlus zamanla Hıristiyanlığa yerleştirmiş, Yuhanna İncilinin yazarı bunu desteklemiş ve MS 325 yılındaki İznik Konsülünde de İlan edilmiştir. O tarihten sonra bu tartışmalar hiç dinmemiş ve halen devam edegelmiştir. Sizlerinde yazımızda gördüğünüz gibi, Meryemoğlu İsa Mesih (as) kendisinin İlah olduğunu galiba bilmediği için hiç söylememiş, yada tevazusundan saklamış olmalıdır. Tabi bunlar asla düşünülemeyecek şeylerdir. Bizim gördüğümüz kadarıyla, İlahlık fikri zaman içerisinde sistematik bir şekilde kendisine isnat edilmiştir. Hemde, Meryemoğlu İsa Mesih’e (as) rağmen. Ona karşı, ona rağmen ona İlahlık yakıştırması yapanlar, isnat edenler acaba onsuz neler yapmazlar, İncil uydurmazlar mı?

Müslümanlıkta Meryemoğlu İsa Mesih (as):

İslâm inancında, Meryemoğlu İsa Mesih (as) mucizevi bir şekil de babasız dünyaya gelmiş, beşikteyken konuşmuş, bir çok mucize göstermiş, Yahudiler onu öldürememiş, Allah’ın (cc) seçkin bir kulu ve kitap verdiği peygamberidir. Galiba bu kısa ve öz bilgi yazının tamamlanması açısından yeterlidir.

Bu yazımı da büyük bir sabırla okuduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah’a (cc) emanet olunuz.

Dip Not:

[1] Mat.11: 19 İnsanoğlu* geldiği zaman yiyip içti… Mar.10: 45 Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye… Luk.6: 22 İnsanoğlu’na* bağlılığınız yüzünden İnsanlar sizden nefret ettikleri,… Yu.12: 23 İsa, “İnsanoğlu’nun* yüceltileceği saat geldi” diye karşılık verdi… Meryemoğlu İsa Mesih’in (as) kendisini insan olarak tanıttığı yaklaşık 80 İncil ayeti mevcuttur.

[2] Matta Bölüm 13:57 Ve gücenip O’nu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi: «Bir peygamber, kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmezBknz Markos 6:4, Luka 4:24, Yuhanna 4:44

[3] Mevcut İncil’de bunu ifade ettiği tek bir ayet bulunmamaktadır.

[4] Yu.14: 28 … Çünkü Baba benden üstündür.

[5] Mat.24: 36 “O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez. Bknz Mar.13: 32

[6] Yu.20: 17 İsa, “Bana dokunma!” dedi. “Çünkü daha Baba’nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babam’ın ve sizin Babanız’ın, benim Tanrım’ın ve sizin Tanrınız’ın yanına çıkıyorum.”

Markos Bölüm 12: 29 İsa şöyle karşılık verdi: «En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab’dir.

[7] Luk.9: 18 Bir gün İsa tek başına dua ediyordu, öğrencileri de yanındaydı… Bknz Luk.11:1, Luk.5:16, Mat.26:39, Mat.26:42, Mar.14:36, Luk.22:41-42, Luk.22:44, Luk.22: 45

[8] Luka Bölüm 4:8 İsa ona şu karşılığı verdi: «`Tanrın olan Rab’be tap, yalnız O’na kulluk et’ diye yazılmıştır.».

[9] Say.23: 19 Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi?

1.Sa.15: 29 “İsrail’in yüce Tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin.”

[10] 1.Pe.1: 3-4 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun

Elçilerin İşleri Bölüm 4: 30 Kutsal Kulun İsa’nın adıyla

Elçilerin İşleri Bölüm 4: 27-28 “Gerçekten de Hirodes* ile Pontius Pilatus, bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin meshettiğin* kutsal Kulun İsa’ya karşı bir araya geldiler.

Elçilerin İşleri Bölüm 2: (Petrus der ki) 32 Tanrı, İsa’yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız

Elçilerin İşleri Bölüm 5: 27-28 Elçileri getirip Yüksek Kurul’un önüne çıkardılar…29 Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler: ‹‹İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek. 30 Atalarımızın Tanrısı, sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa’yı diriltti. 31 İsrail’e, günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.

[11] Yuhanna Bölüm 9: 17 Eskiden kör olan adama yine sordular: ‹‹Senin gözlerini açtığına göre, O’nun hakkında sen ne diyorsun?›› Adam, ‹‹O bir peygamberdir›› dedi.

[12] Yuhanna Bölüm 7: 40 Halktan bazıları bu sözleri işitince, ‹‹Gerçekten beklediğimiz peygamber budur›› dediler.

Yuhanna Bölüm 4: 19 Kadın, ‹‹Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin›› dedi.

Matta Bölüm 21: 11  Kalabalıklar, ‹‹Bu, Celile’nin Nasıra Kenti’nden Peygamber İsa’dır›› diyordu.

Luka Bölüm 7: 16Herkesi bir korku almıştı. «Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı!» ve «Tanrı, halkının yardımına geldi!» diyerek Tanrı’yı yüceltmeye başladılar.

[13] 1. Timoteus Bölüm 2: 5Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. 6Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilmiş olan tanıklık budur.

1. Korintliler Bölüm 11: 3Ama şunu da bilmenizi isterim: her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih’in başı Tanrı’dır.

[14] Yuhanna Bölüm 7: 52 Ona, ‹‹Yoksa sen de mi Celile’densin?›› diye karşılık verdiler. ‹‹Araştır, bak, Celile’den peygamber çıkmaz.››

 [15] Bknz “Ben ve Baba biriz” sözü bir tanrılık iddiasımıdır.