Kategoriler
Saklanan Gerçekler Türkçe Teolojik Çalışmalar

Üç İsa (as) İki Hayal Bir Gerçek

üç isa (as)Üç İsa (as) İki Hayal Bir Gerçek

 

MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as) insanlık tarihinin en tartışmalı karakterlerinden birisidir. KimliÄŸi hakkında üç dinin üç farklı görüşü vardır. Bu nedenle yazımızın baÅŸlığını “Üç Ä°sa (as)” koyduk. MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as) Yahudilere göre bir yalancı, Hıristiyanlara göre bizzat Allah, Müslümanlara göre Allah’ın (cc) kulu ve Resulüdür. Yazımızın eksenini bu bakış açıları oluÅŸturacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan konumuza giriÅŸ yapalım.

Yahudilikte MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as):

Yahudilikte beklenen Mesihle, Hz Ä°sa’nın (as) sergilediÄŸi tutum birbiriyle uyuÅŸmadığı için Yahudiler Hz Ä°sa’ya (as) iman etmemiÅŸlerdir.

Onlar kendilerini kölelikten ve esirlikten kurtaracak tıpkı Musa (as) gibi büyük bir peygamber, Davut (as) gibi büyük bir kıral beklemiÅŸlerdir. Böyle bir Mesih’i hala beklemeye de devam etmektedirler.

Hz İsa (as) onlara göre gayrı meşru bir yoldan dünyaya gelmiş, halkı arasında bozgunculuk çıkarmış, sapkın inançları olan ve bu inançları yüzünden yargılanıp sonuçta öldürülmüş, cesedi öğrencileri tarafından çalınmış bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hıristiyanlıkta Meryemoğlu İsa Mesih (as):

Ä°ÅŸte yazımızın en karmaşık, en sorunlu bölümüne geldik. Burada da karşımıza baÅŸka bir “Üç Ä°sa (as)” çıkmaktadır. Ä°nsan olan, Peygamber olan ve Saf Allah olan… Peki MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as)  bunlardan hangisidir?… Bu sorunun doÄŸru cevabını bulabilmemiz için, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’in (as) kendisini nasıl tanıttığına bakmamız daha doÄŸru olacağı kanaatindeyim. BaÅŸkalarının onun hakkında ne düşündüğünden önce, onun kendisini nasıl tanıttığı daha önemlidir.

MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as), mevcut Ä°ncilin bir çok yerinde kendisini “İnsanoÄŸlu” olarak tanıtmaktadır[1]. BaÅŸka Ä°ncil ayetlerinde kendisini “Peygamber” olarak tanıtmaktadır[2]. Ä°ncilin hiçbir yerinde kendisinin Allah olduÄŸunu söylememiÅŸtir[3]. Allah’ın kendisinden üstün olduÄŸunu söylemiÅŸ[4], bazı ÅŸeyleri kendisinin bile bilmediÄŸini, yalnızca Allahın bildiÄŸini haber vermiÅŸtir[5]. Kendisinin bir Allah’ı olduÄŸunu söylemiÅŸ[6], o Allah’a defalarca dua etmiÅŸ[7], o Allah’a ibadet edilmesini söylemiÅŸtir[8]. KulluÄŸu, Ä°nsanlığı, PeygamberliÄŸi ve taptığı bir Allah’ı olduÄŸunu çok net, şüpheye meydan bırakmayacak ÅŸekilde söylediÄŸini görmekteyiz. Zaten Kutsal Kitaba göre Allah insan deÄŸildir[9]. Bu durumda eÄŸer MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as) Allah olsaydı bunu en iyi kendisi bilir, şüpheye meydan bırakmayacak ÅŸekilde de beyan ederdi. Ama kendisinin böyle bir ifadesi eldeki mevcut Ä°ncil’de bile yoktur.

Yine eldeki mevcut Ä°ncil’e baktığımızda, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesihin (as) öğrencileri olan Havarilere göre MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as) bir insandır, çok net bir ÅŸekil de Allah’ın kuludur, onun bir Allah’ı vardır ve o Allah onu ölümden diriltmiÅŸtir[10]. MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’in (as) mucizelerine tanıklık edip muhatap olanlar onun bir peygamber olduÄŸunu söylemiÅŸlerdir[11]. YaÅŸamına tanıklık eden kiÅŸiler onun bir peygamber olduÄŸunu söylediler[12]. Hatta MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’i (as) zaman içerisinde Ä°lahlaÅŸtıran Pavlus dahi zaman zaman ve ilk dönemler de onun insan ve bir Allah’ı olduÄŸunu söylemiÅŸtir[13].

MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’in (as) zamanında yaÅŸamına tanıklık eden ama kendisine muhalefet edenler onun peygamberliÄŸini kabul etmemiÅŸlerdir[14]. Bu durum dahi onun yalnızca peygamber olduÄŸunu söylediÄŸinin diÄŸer bir delilidir. YaÅŸamında onun Ä°lahlık iddia ettiÄŸini yalnızca onun canına kasteden düşmanları iddia edip onu öldürmeye teÅŸebbüs etmiÅŸlerdir[15].

Bir zamanlar kendisinin söylemediÄŸi, düşmanlarının ona isnat ettikleri Ä°lahlık fikrini Pavlus zamanla Hıristiyanlığa yerleÅŸtirmiÅŸ, Yuhanna Ä°ncilinin yazarı bunu desteklemiÅŸ ve MS 325 yılındaki Ä°znik Konsülünde de Ä°lan edilmiÅŸtir. O tarihten sonra bu tartışmalar hiç dinmemiÅŸ ve halen devam edegelmiÅŸtir. Sizlerinde yazımızda gördüğünüz gibi, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as) kendisinin Ä°lah olduÄŸunu galiba bilmediÄŸi için hiç söylememiÅŸ, yada tevazusundan saklamış olmalıdır. Tabi bunlar asla düşünülemeyecek ÅŸeylerdir. Bizim gördüğümüz kadarıyla, Ä°lahlık fikri zaman içerisinde sistematik bir ÅŸekilde kendisine isnat edilmiÅŸtir. Hemde, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’e (as) raÄŸmen. Ona karşı, ona raÄŸmen ona Ä°lahlık yakıştırması yapanlar, isnat edenler acaba onsuz neler yapmazlar, Ä°ncil uydurmazlar mı?

Müslümanlıkta Meryemoğlu İsa Mesih (as):

Ä°slâm inancında, MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih (as) mucizevi bir ÅŸekil de babasız dünyaya gelmiÅŸ, beÅŸikteyken konuÅŸmuÅŸ, bir çok mucize göstermiÅŸ, Yahudiler onu öldürememiÅŸ, Allah’ın (cc) seçkin bir kulu ve kitap verdiÄŸi peygamberidir. Galiba bu kısa ve öz bilgi yazının tamamlanması açısından yeterlidir.

Bu yazımı da büyük bir sabırla okuduÄŸunuz için hepinize teÅŸekkür ediyorum. Allah’a (cc) emanet olunuz.

Dip Not:

[1] Mat.11: 19 Ä°nsanoÄŸlu* geldiÄŸi zaman yiyip içti… Mar.10: 45 Çünkü Ä°nsanoÄŸlu bile hizmet edilmeye deÄŸil, hizmet etmeye… Luk.6: 22 Ä°nsanoÄŸlu’na* baÄŸlılığınız yüzünden Ä°nsanlar sizden nefret ettikleri,… Yu.12: 23 Ä°sa, “Ä°nsanoÄŸlu’nun* yüceltileceÄŸi saat geldi” diye karşılık verdi… MeryemoÄŸlu Ä°sa Mesih’in (as) kendisini insan olarak tanıttığı yaklaşık 80 Ä°ncil ayeti mevcuttur.

[2] Matta Bölüm 13:57 Ve gücenip O’nu reddettiler. Ama Ä°sa onlara şöyle dedi: «Bir peygamber, kendi memleketinden ve evinden baÅŸka yerde hor görülmez.» Bknz Markos 6:4, Luka 4:24, Yuhanna 4:44

[3] Mevcut Ä°ncil’de bunu ifade ettiÄŸi tek bir ayet bulunmamaktadır.

[4] Yu.14: 28 … Çünkü Baba benden üstündür.

[5] Mat.24: 36 “O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de OÄŸul bilir; Baba’dan baÅŸka kimse bilmez. Bknz Mar.13: 32

[6] Yu.20: 17 Ä°sa, “Bana dokunma!” dedi. “Çünkü daha Baba’nın yanına çıkmadım. KardeÅŸlerime git ve onlara söyle, benim Babam’ın ve sizin Babanız’ın, benim Tanrım’ın ve sizin Tanrınız’ın yanına çıkıyorum.”

Markos Bölüm 12: 29 Ä°sa şöyle karşılık verdi: «En önemlisi ÅŸudur: `Dinle, ey Ä°srail! Tanrımız olan Rab tek Rab’dir.

[7] Luk.9: 18 Bir gün Ä°sa tek başına dua ediyordu, öğrencileri de yanındaydı… Bknz Luk.11:1, Luk.5:16, Mat.26:39, Mat.26:42, Mar.14:36, Luk.22:41-42, Luk.22:44, Luk.22: 45

[8] Luka Bölüm 4:8 Ä°sa ona ÅŸu karşılığı verdi: «`Tanrın olan Rab’be tap, yalnız O’na kulluk et’ diye yazılmıştır.».

[9] Say.23: 19 Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi?

1.Sa.15: 29 “Ä°srail’in yüce Tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de deÄŸiÅŸtirmez. Çünkü O insan deÄŸil ki, düşüncesini deÄŸiÅŸtirsin.”

[10] 1.Pe.1: 3-4 Rabbimiz Ä°sa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun

Elçilerin Ä°ÅŸleri Bölüm 4: 30 Kutsal Kulun Ä°sa’nın adıyla…

Elçilerin Ä°ÅŸleri Bölüm 4: 27-28 “Gerçekten de Hirodes* ile Pontius Pilatus, bu kentte Ä°srail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin meshettiÄŸin* kutsal Kulun Ä°sa’ya karşı bir araya geldiler.

Elçilerin Ä°ÅŸleri Bölüm 2: (Petrus der ki) 32 Tanrı, Ä°sa’yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız

Elçilerin Ä°ÅŸleri Bölüm 5: 27-28 Elçileri getirip Yüksek Kurul’un önüne çıkardılar…29 Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler: ‹‹İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek. 30 Atalarımızın Tanrısı, sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz Ä°sa’yı diriltti. 31 Ä°srail’e, günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.

[11] Yuhanna Bölüm 9: 17 Eskiden kör olan adama yine sordular: ‹‹Senin gözlerini açtığına göre, O’nun hakkında sen ne diyorsun?›› Adam, ‹‹O bir peygamberdir›› dedi.

[12] Yuhanna Bölüm 7: 40 Halktan bazıları bu sözleri işitince, ‹‹Gerçekten beklediğimiz peygamber budur›› dediler.

Yuhanna Bölüm 4: 19 Kadın, ‹‹Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin›› dedi.

Matta Bölüm 21: 11  Kalabalıklar, ‹‹Bu, Celile’nin Nasıra Kenti’nden Peygamber Ä°sa’dır›› diyordu.

Luka Bölüm 7: 16Herkesi bir korku almıştı. «Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı!» ve «Tanrı, halkının yardımına geldi!» diyerek Tanrı’yı yüceltmeye baÅŸladılar.

[13] 1. Timoteus Bölüm 2: 5Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. 6Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuÅŸ bulunan Mesih Ä°sa’dır. Uygun zamanda verilmiÅŸ olan tanıklık budur.

1. Korintliler Bölüm 11: 3Ama ÅŸunu da bilmenizi isterim: her erkeÄŸin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih’in başı Tanrı’dır.

[14] Yuhanna Bölüm 7: 52 Ona, ‹‹Yoksa sen de mi Celile’densin?›› diye karşılık verdiler. ‹‹AraÅŸtır, bak, Celile’den peygamber çıkmaz.››

 [15] Bknz “Ben ve Baba biriz” sözü bir tanrılık iddiasımıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir